Sondaże przed wyborami do Europarlamentu


Wybierz instytut badawczy:

Ze względu na różnice metodologiczne zasadne jest porównywanie między sobą sondaży wyłącznie jednego ośrodka badawczego. Zestawianie wyników np. TNS Polska i CBOS jest nieuprawnione, natomiast wyniki badań prowadzonych przez jedną agencję w pewnych odstępach czasu (wg stałej metodologii) pozwalają zaobserwować trend.
Jako datę wykonania sondażu został określony ostatni dzień jego realizacji. Wszystkie prezentowane dane sprowadzono do wspólnej podstawy procentowania – sumy odsetków wskazań dla wymienionych 8 komitetów wyborczych.
Przy interpretowaniu wyników należy pamiętać, że każde badanie sondażowe charakteryzuje się pewnym poziomem niedokładności związanym z błędem statystycznym oraz ryzykiem wystąpienia innych błędów. Wykresy prezentują jedynie oszacowania punktowe.

Kalendarium
89


captcha