O projekcie przetargi

Badania ilościowe, poza rolą jaką odgrywają dla opinii publicznej, są wykorzystywane do podejmowania działań w ramach różnych polityk publicznych. Zlecają je administracja państwowa i samorządowa oraz wiele instytucji publicznych tak dla celów poznawczych, jak i  w wyniku instytucjonalnego obowiązku np. ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.  Zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych sondaże o wartości powyżej 14 tys. Euro (a wkrótce – w wyniku przyjętej przez Sejm nowelizacji ustawy – wyłącznie powyżej 30 tys. Euro) podlegają procedurze przetargowej. Choć ustawa zawiera postulat efektywności ekonomicznej, to środki wydawane na badania ilościowe są nierzadko marnotrawione z powodu złej jakości realizowanego sondażu.

Przyczyny tego zjawiska są przedmiotem Raportu[1] diagnozującego stan sprzed podjęcia działań przez Zespół Na Straży Sondaży. Od stycznia 2014 roku prowadzimy ogólnopolski społeczny monitoring i nadzór nad przetargami publicznymi na badania sondażowe. Celem działań, poza kontrolą wydatkowania środków publicznych, jest podnoszenie jakości badań sondażowych realizowanych w ramach przetargów, tj. diagnoz sytuacji stojących u podstaw decyzji podejmowanych w obszarach różnych polityk publicznych. Nowy projekt Zespołu Na Straży Sondaży jest odpowiedzią na występowanie niepokojącego zjawiska, jakim jest dostarczanie niewiarygodnej wiedzy decydentom. Zlecane przez nich sondaże nie pozwalają na dostarczenie rzetelnych informacji o badanym zjawisku, gdyż przygotowane zamówienia zawierają liczne uchybienia. Z tego względu, głównym obszarem podejmowanej działalności jest wskazywanie osobom zaangażowanym w zlecanie badań w ramach przetargów sposobów na otrzymanie usługi wysokiej jakości, tzn. sondażu poprawnego metodologicznie i wartościowego ze względu na znaczenie płynących z niego wniosków.

Zadania projektu Na Straży Sondaży – Przetargi Publiczne:

  1. Monitoring przetargów publicznych według opracowanych we współpracy z ekspertami standardów oceny zamówień publicznych na badania sondażowe.
  2. Uczestnictwo w debacie publicznej dotyczącej efektywności wydatkowania środków publicznych na badania sondażowe i wykorzystywania ich wyników.
  3. Rozpowszechniania wiedzy poprzez organizację szkoleń, seminariów i indywidualnych (bezpłatnych) konsultacji dotyczących przygotowania zamówień na badania sondażowe.
  4. Pobudzanie dyskusji obejmującej problematykę przetargów na badania ilościowe, ich jakości i zastosowania płynącej z nich wiedzy.

Działalność naukowa służąca zebraniu wiedzy o rynku zamówień publicznych na sondaże, w ramach której planowana jest publikacja artykułów Zespołu, comiesięcznych sprawozdań z monitoringu i raportów.


[1] W przygotowaniu, publikacja planowana jest na marzec 2014.

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha