Kraków: Przedmiotem postępowania i zamówienia jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usługi przeprowadzenia badania społecznego na temat równości płci i jakości życia na potrzeby projektu Równość płci a jakość życia – rola równości płci w rozwoju w Europie na przykładzie Polski i Norwegii, który jest finansowany ze środków funduszy norweskich, w ramach programu Polsko – Norweska Współpraca Badawcza realizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, nr umowy Pol-Nor/200641/63/2013

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Uniwersytet Jagielloński , ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków, woj. małopolskie

Data zamieszczenia: 2015-02-13

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=32362&rok=2015-02-13

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.adm.uj.edu.pl/tresc.php?Id=4401

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego – obowiązkiem Wykonawcy jest stworzenie na jego podstawie skryptu do badania metodą CAPI. Gotowe narzędzie badawcze będzie podlegało akceptacji ze strony Zamawiającego. Wykonawca został również zobowiązany do przeprowadzenia pilotażu narzędzia badawczego na próbie osób z populacji objętej badaniem. Dzięki temu prawdopodobieństwo zrozumienia pytań przez respondentów niezgodnie z intencją badacza będzie niewielkie. Narzędzie badawcze zostanie również dodatkowo sprawdzone pod kątem potencjalnych błędów, co gwarantuje jego wysoką jakość. Zamawiający określił oczekiwany czas pojedynczego pytania oraz liczbę pytań zawartych w kwestionariuszu. Dzięki temu Wykonawcy będą w stanie poprawnie ocenić koszty badania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA (program Kontroli Jakości Pracy Ankieterów) dla badań typu CAPI lub innego certyfikatu, który potwierdza stosowanie odpowiednich zasad kontroli jakości pracy ankieterów. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu zawarto wymóg ponownego skontaktowania się z 10% przebadanych osób w celu weryfikacji przeprowadzenych wywiadów. Wykonawca został również zobowiązany do zawarcia w ofercie opisu proponowanego sposobu przeprowadzenia kontroli badania. Zapisy te eliminują występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został również zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Wykonawca został również zobowiązany do zawarcia w ofercie opisu sposobu dotarcia do respondentów. W Opisie Przedmiotu Zamówienia Zamawiający zawarł wymóg podejmowania wielokrotnych prób kontaktu z niedostępnymi respondentami, a także wysyłki listu zapowiedniego do osób objętych badaniem. Takie działania pozytywnie wpływają na poziom realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Schemat losowania ma zostać zaproponowany przez Wykonawcę i będzie podlegać ocenie Zamawiającego. W Zamówieniu poprawnie określono również oczekiwany sposób warstwowania próby, a także jej minimalną liczebność

Operat:

Operat użyty w badaniu ma zostać pozyskany przez Wykonawcę i będzie podlegać ocenie Zamawiającego. Poprawnie określono wymagania jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha