Warszawa: Usługa w zakresie przeprowadzenia badania Uwarunkowania i rodzaje wewnętrznych migracji zarobkowych mieszkańców Mazowsza w ramach Projektu Mazowieckie Obserwatorium Rynku Pracy III realizowanego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL. Przedmiotem badania są wewnętrzne migracje zarobkowe, obejmujące zarówno migracje długookresowe (czasowe i definitywne) jak też migracje wahadłowe

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie , ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2015-02-04

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 30%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25234&rok=2015-02-04

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://wup.warszawa.ibip.pl/public/?id=176425

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Jakość narzędzia badawczego zaproponowanego przez Wykonawcę jest oceniana przez Zamawiającego na etapie rozpatrywania oferty i stanowi część składową jej oceny merytorycznej. Dzięki temu, Zamawiający minimalizuje szansę użycia niepoprawnie skonstruowanego kwestionariusza w ostatecznym badaniu. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Dzięki temu prawdopodobieństwo zrozumienia pytań przez respondentów niezgodnie z intencją badacza będzie niewielkie. Narzędzie badawcze zostanie również dodatkowo sprawdzone pod kątem potencjalnych błędów, co gwarantuje jego wysoką jakość. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom na dokonanie lepszej oceny rzeczywistych kosztów planowanego badania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia kontroli pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został również zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający wymaga zawarcia w ofercie szczegółowego opisu rekrutacji i dotarcia do respondentów. Opis ten powinien zawierać poziom realizacji próby, który zobowiązuje się osiągnąć Wykonawca oraz sposób postępowania Wykonawcy w przypadku braku możliwości zrealizowania wywiadu. W opisie powinny się znaleźć: liczba kolejnych prób kontaktu, metoda rejestracji przyczyn niezrealizowania wywiadu, a także sposób, w jaki respondenci nieuchwytni/odmawiający udziału w badaniu zostaną zastąpieni w próbie przez innych respondentów.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty szczegółowego opisu dobru próby, którego jakość stanowi jedno z kryteriów jej oceny. Wymagania odnośnie sposobu doboru próby zostały określone w sposób poprawny – Zamawiający oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu poprawnie określono sposób warstwowania próby, jej alokację oraz wiązkowanie. Wykonawca został zobowiązany do przedstawienia w ofercie (wraz z uzasadnieniem) proponowanej liczebności próby. Minimalna liczebność próby zrealizowanej również została określona.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu należącego do GUS.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha