Wykonanie badań społecznych na temat: Badanie marki Wojsko Polskie wraz z porównaniem przeprowadzonych badań z badaniami wykonanymi w 2012 r. oraz prezentacją wyników badań.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Departament Administracyjny MON , Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2015-02-11

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 95%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=25234&rok=2015-02-04

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.mon.gov.pl/ogloszenia/tresci/zamowienia-publiczne-mon/aktualnie-prowadzone-postepowania-1025479/postepowanie-nr-5zp15-1025476z/

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Częścią badanej populacji, na którą Zamawiający zwraca szczególną uwagę, mają być pracodawcy. W SIWZ grupa ta nie została jednak precyzyjnie zdefiniowana. Nie jest powiedziane, czy jako pracodawcy rozumiane są również osoby samozatrudnione, czy też na przykład jedynie osoby zatrudniające powyżej konkretnej liczby pracowników. Bez dokładnej informacji na ten temat trudno jest oferentom zaproponować projekt badania odpowiadający oczekiwaniom Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Wstępny kwestionariusz badania ma być dostarczony Wykonawcy przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dostosowania otrzymanego kwestionariusza do aktualnych pytań badawczych, a ostateczna wersja narzędzia musi zostać zatwierdzona przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA w badaniach CAPI lub ISO 20252. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający niepoprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby. Zamawiający oczekuje próby z dziesięcioprocentowym boosterem pracodawców. Ponieważ nie wiadomo jak zdefiniowana jest ta kategoria, trudno jest określić jej rzeczywisty procentowy udział w populacji. Jeżeli przez pracodawców rozumiemy również osoby samozatrudnione, to może okazać się, że ich udział w populacji jest większy niż 10% a zatem booster, aby spełniał swoją funkcję, powinien być liczniejszy. Typ doboru próby został dokładnie opisany. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby, nie określono jednak jej alokacji, ani wiązkowania. Alokacja próby ma wpływ na dokładność wyników w poszczególnych częściach populacji. Brak określenia może powodować, że uzyskane wyniki nie będą tak wartościowe dla Zamawiającego, jak mogłyby być. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby oraz oczekiwaną wielkość błędu statystycznego.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu PESEL lub GUS.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha