Dobre praktyki

Na stronie prezentowane są „dobre praktyki”, polegające na poprawnym opisie istotnych aspektów zamówień publicznych na badania sondażowe. Poniższa lista jest ciągle aktualizowana o pojawiające się w OPZ i SIWZ przykłady:

 

Kontrola ankieterów:
„Oprócz rutynowej kontroli terenowej według zasad Programu Kontroli Jakości Pracy Ankietera, Zamawiający oczekuje także skontrolowania 5% przypadków, w których wylosowane osoby odmówiły udziału w badaniu i 5% przypadków, w których nie udało się skontaktować z wylosowanymi osobami. Zamawiający wyklucza kontrolę pocztową. Wykonawca jest zobowiązany przestawić raport z kontroli.” – Krajowe Centrum ds. AIDS (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/usluga-badania-spolecznego-dotyczacego-hivaids-i-zakazen-przenoszonych-droga-plciowa/)

Realizacja badania:
„Zamawiający zakłada konieczność czterokrotnej wizyty w przypadku jednostek niedostępnych podczas pierwszej wizyty. Wizyty te winny mieć miejsce w różne dni tygodnia (przynajmniej jedna w weekend) i w różnych porach dnia (przynajmniej jedna wieczorem). Liczba przypadków przydzielonych do realizacji jednemu ankieterowi nie może przekraczać 48 adresów.” – Krajowe Centrum ds. AIDS (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/usluga-badania-spolecznego-dotyczacego-hivaids-i-zakazen-przenoszonych-droga-plciowa/)

Listy zapowiednie:
„Zamawiający przekaże Wykonawcy (…) opracowane dwa wzory listów zapowiednich do dyrektorów szkół: jeden do dyrektorów szkół, które wdrożyły programy rozwojowe, jeden do dyrektorów szkół, które programów rozwojowych nie wdrażały. Na 5 dni przed rozpoczęciem pilotażu, Wykonawca za pomocą poczty elektronicznej poinformuje dyrektorów szkół o zakresie i celu badania.” – Instytut Badań Edukacyjnych (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/usluga-badania-spolecznego-dotyczacego-hivaids-i-zakazen-przenoszonych-droga-plciowa/)

Schemat doboru próby:
„Na pierwszym poziomie w ramach warstw losowane są ze zwracaniem miejscowości, z prawdopodobieństwem proporcjonalnym do liczby mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993. Na drugim poziomie w ramach wylosowanych miejscowości w sposób prosty, bez zwracania losowane są osoby urodzone w latach 1992–1993. Liczbę osób losowaną w ramach miejscowości (wielkość wiązki) wybiera Wykonawca, z tym że nie może być ona większa niż 8. Dopuszcza się wykluczenie z losowania na pierwszym poziomie miejscowości, w których liczba mieszkańców urodzonych w latach 1992–1993 jest nie większa niż 3. Jeżeli jakaś miejscowość została kilkakrotnie wybrana do próby (co może mieć miejsce wobec zastosowania losowania zwrotnego), chodzi tu o liczbę osób losowanych oddzielnie dla każdego wystąpienia tej miejscowości w próbie.” – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/przedmiotem-zamowienia-jest-wykonanie-reprezentatywnych-badan-ankietowych-from-school-to-work-indywidualne-i-instytucjonalne-wyznaczniki-ksztaltowania-sie-sciezek-karier-edukacyjno-zawodowyc/)

Warstwowanie próby:
„Warstwy zdefiniowane są przez skrzyżowanie ze sobą podziału na 6 makroregionów (wg GUS) i 3 kategorie wielkości miejscowości (obszary wiejskie, miasta do 50 tys. mieszkańców i miasta o liczbie mieszkańców od 50 tys. wzwyż).” – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/usluga-badania-spolecznego-dotyczacego-hivaids-i-zakazen-przenoszonych-droga-plciowa/)

Alokacja próby:
„Alokacja próby do warstw powinna być proporcjonalna do liczby osób urodzonych w latach 1992–1993 mieszkających w ramach warstwy i odwrotnie proporcjonalna do przewidywanego w ramach warstwy poziomu realizacji próby (rozumianego tu jako iloraz liczby wywiadów zrealizowanych do liczebności próby wylosowanej, bez uwzględnienia żadnych wykluczeń). Ma to na celu zapewnienie, że alokacja próby zrealizowanej będzie możliwie zbliżona do alokacji proporcjonalnej do liczby osób urodzonych w latach 1992–1993.” – Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk (IFiS PAN) (http://nastrazysondazy.uw.edu.pl/przedmiotem-zamowienia-jest-wykonanie-reprezentatywnych-badan-ankietowych-from-school-to-work-indywidualne-i-instytucjonalne-wyznaczniki-ksztaltowania-sie-sciezek-karier-edukacyjno-zawodowyc/)

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha