Zamówienia publiczne na badania sondażowe w grudniu

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 3

Liczba zamówionych sondaży: 5

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 72,7%

Cel  badania:

W listopadzie w przypadku dwóch zamówionych badań wystąpiły problemy z poprawnym zdefiniowaniem celu badania. W jednym z zamówień (dotyczącym badania kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi) Zamawiający w sposób nieprecyzyjny opisał populację, która miała zostać objęta badaniem. Nie zostało sprecyzowane, czy badane osoby powinny być mieszkańcami Łodzi, czy też powinny być w tym mieście zameldowane. W innym zamówieniu pojawił się wymóg porównywalności wyników planowanego badania z wynikami badania przeprowadzonego w przeszłości. Porównywalność wyników może być zapewniona jedynie w sytuacji, gdy badanie  zostanie przeprowadzone według dokładnie tej samej metodologii, której użyto w przeprowadzaniu poprzednich badań. Zamawiający nie opisał jednak w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia metodologii użytej w badaniu poprzednim.

Kwestionariusz:

Tylko w jednym z zamówień za stworzenie narzędzia badawczego odpowiedzialny był Zamawiający. W przypadku zamówień, w których to Wykonawca był odpowiedzialny za stworzenie narzędzia badawczego, Zamawiający uwzględnili w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia procedurę akceptacji kwestionariusza. Oznacza to, że kwestionariusz będzie mógł zostać użyty w badaniu dopiero po wprowadzeniu poprawek wymaganych przez Zamawiającego. W przypadku jednego zamówienia nie została określona ani oczekiwana liczba pytań, którą powinien zawierać kwestionariusz, ani przewidywany czas trwania pojedynczego wywiadu. Nie podanie żadnej z tych informacji mogło utrudnić Wykonawcy rzeczywistą wycenę kosztów badania. W dalszym ciągu umieszczanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogu przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza nie jest przez Zamawiających uważane za konieczne. W żadnym z zamówień przeanalizowanych w listopadzie nie pojawił się zapis zobowiązujący Wykonawcę do przetestowania kwestionariusza.

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. W grudniu określenie metody realizacji badania nie sprawiło Zamawiającym problemów – we wszystkich zamówieniach uczyniono to w sposób poprawny. W żadnym z zamówień nie zdecydowano się na wprowadzenie wymogu posiadania przez Wykonawcę certyfikatu branżowego. Niestety, jedynie w jednym zamówieniu zawarto wymóg zorganizowania przez Wykonawcę szkolenia dla ankieterów a także przeprowadzenia kontroli ich pracy. Rezygnacja z przeprowadzenia kontroli pracy ankieterów może spowodować poważne wypaczenie wyników badania.

 

Poziom realizacji próby:

W żadnym z grudniowych zamówień nie określono wymaganego poziomu realizacji próby. Brak wymogu uzyskania przez Wykonawcę określonego poziomu realizacji próby powoduje, że Wykonawcy nie są zmuszeni do podejmowania wielokrotnych prób przeprowadzenia wywiadu z osobami trudno dostępnymi, co obniża jakość wyników. W żadnym zamówieniu nie określono również wymaganej liczby prób kontaktu z respondentami, a także nie zawarto wymogu wysłania listu zapowiedniego.

Dobór próby:

Metoda doboru próby została określona w dwóch z trzech zamówień, jednakże w jednym z nich Zamawiający opisał schemat doboru próby w sposób nieprecyzyjny. W Opisie Przedmiotu Zamówienia zawarto co prawda zapis, że “próba wyjściowa musi być reprezentatywna pod względem cech socjodemograficznych w stosunku do populacji generalnej Polski”, nie podano jednakże ze względu na jakie cechy socjodemograficzne reprezentatywność powinna zostać zachowana. W drugim badaniu opis sposobu doboru próby był bardziej rozbudowany – zawierał on dokładne informacje o sposobie warstwowania oraz alokacji próby. W przypadku wszystkich zamówionych badań określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Jedynie w jednym zamówieniu został sprecyzowany operat, z którego powinna zostać wylosowana próba.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Liczba rozstrzygniętych przetargów: 2

Liczba zamówionych sondaży: 3

Wartość rozstrzygniętych przetargów:175 971 zł

Średnia cena jednego sondażu: 58 657 zł

Najwyższe udzielone zamówienie:

Nazwa:Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi

Zamawiający: Miasto Łódź

Wykonawca:EU-CONSULT sp. z o.o.

Cena: 105 000 zł

 

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha