Zamówienia publiczne na badania sondażowe w lipcu

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 5

Liczba zamówionych sondaży: 11

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 78%

Cel  badania:

W większości zamówień cel badania był poprawnie opisany. Poprawnie określano zakres i termin realizacji badań. W jednym zamówieniu nieprecyzyjnie została zdefiniowana badana populacja. Mógł w nim wystąpić problem z jednoznacznym określeniem badanej populacji. Było to spowodowane niedostatecznie precyzyjnymi warunkami inkluzji, które zostały zawarte w zamówieniu.

Kwestionariusz:

W trzech z pięciu zamówień kwestionariusz dostarczany jest przez Zamawiającego. Zamawiający nie opisywali wymagań odnośnie kwestionariusza. Wynika to prawdopodobnie z trudności przygotowania takich kryteriów. Niestety w przypadku aż trzech przetargów Zamawiający nie przewidział konsultacji kwestionariusza, mimo iż za jego przygotowanie odpowiadał Wykonawca. Takie postępowanie powoduje ryzyko, że kwestionariusz nie będzie pozwalał na uzyskanie interesującej Zamawiającego wiedzy. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja, kiedy Zamawiający nie określa wymagań względem kwestionariusza oraz nie wymaga jego konsultacji – taka sytuacja miała miejsce w przypadku jednego przetargu. W dwóch zamówieniach przewidziano pilotaż kwestionariusza, co jest bardzo dobrą praktyką. W trzech  zamówieniach został określony czas lub liczba pytań kwestionariusza. Niestety w dwóch przypadkach zabrakło takiej informacji, przez co Wykonawcy mogli mieć trudność w wycenie badania.

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. Tylko w jednym zamówieniu nie została określona technika zbierania danych. Należy jednak zwrócić na to uwagę, gdyż badania realizowane różnymi technikami mogą znacznie różnić się jakością i ceną. Zaden Zamawiający nie wymagał od Wykonawcy posiadania lub prowadzenia badania zgodnie z branżowymi certyfikatami. W przypadku trzech zamówień, wymagano zarówno przeprowadzenia szkoleń dla ankieterów oraz kontroli ich pracy. Niestety w przypadku dwóch pozostałych zamownień, ani szkolenia, ani kontrola nie zostały przewidziane. Brak takich wymagań może wynikać z braku świadomości jak ważnym elementem każdego sondażu jest praca ankieterów.

Poziom realizacji próby:

W dwóch zamówieniach poprawnie określono wymagany poziom realizacji próby, w jednym poziom realizacji został określony w stosunku do jednego z sondaży, a do pozostałych nie. Niski poziom realizacji próby należy do najpoważniejszych problemów współczesnych badań sondażowych, a jego występowanie może prowadzić do znacznego skrzywienia wyników badania. Niestety wiedza na temat istotności tego problemu jest nadal niewielka. Należy jednak zaznaczyć, że definiowanie poziomu realizacji próby nie jest konieczne dla wszystkich typów badań. W dwóch zamówieniach, Wykonawca został zobowiązany do przesłania listów zapowiednich, co pozytywnie wpływa na poziom realizacji próby. Tylko jeden z Zamawiających określił również ile razy respondent ma podjąć próbę kontaktu z respondentem, jeśli za pierwszym razem nie uda się przeprowadzić badania.

Dobór próby:

W trzech z pięciu zamówień za dobór próby odpowiedzialny był Wykonawca. W każdym z nich poprawnie określono metodę doboru próby  – trzy miały charakter losowy, a dwa badania miały charakter wyczerpujący. W przypadku trzech zamówień w których próba miała mieć charakter losowy, poprawnie określono typ doboru, sposób warstwowania i alokację. Niestety, w jednym badaniu realizowanym techniką PAPI, Zamawiający pominął informację na temat wiązkowania próby. W przypadku badań wyczerpujących, poprawnie określano wymagania względem nich. Zamawiający określali liczebność prób.

Operat:

W dwóch przypadkach Zamawiający nie określili, z jakiego operatu miała być dobrana próba do badania. W większości jednak zamawiający poprawnie radzili sobie z określeniem operatu.

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha