Zamówienia publiczne na badania sondażowe w listopadzie

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 4

Liczba zamówionych sondaży: 14

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 67,5%

Cel  badania:

W listopadzie wystąpiły pewne problemy z poprawnym zdefiniowaniem celu badania. W jednym z zamówień (dotyczącym badania przedstawicieli firm) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia zawierała nieprecyzyjny opis populacji. W opisie tym nie określono dokładnie jaką pozycję w firmie powinien zajmować badany przedstawiciel (czy powinien być to właściciel firmy, menedżer, osoba zarządzająca, itp). W innym zamówieniu wystąpił problem z określeniem realistycznego terminu realizacji badania. Zamówienie to dotyczyło zakupu danych telemetrycznych, a jego krótki czas realizacji przesądzał o konieczności wybrania oferty firmy, która już w momencie rozpisania oferty dysponowała środkami technicznymi, umożliwiającymi realizację zamówienia.

Kwestionariusz:

W dwóch z trzech badań kwestionariuszowych zamówionych w listopadzie za stworzenie narzędzia badawczego odpowiadali Zamawiający. W przypadku zamówienia, w którym to Wykonawca był odpowiedzialny za stworzenie narzędzia badawczego, Zamawiający nie przewidział kontroli gotowego narzędzia badawczego. Jest to duży błąd, ponieważ narzędzie stworzone przez Wykonawcę może nie być zgodne z koncepcją badania stworzoną przez Zamawiającego. Zamawiający nie określił również w tym zamówieniu ani oczekiwanej liczby pytań, które powinien zawierać gotowy kwestionariusz, ani też czasu trwania pojedynczego wywiadu. Nie podanie żadnej z tych informacji mogło utrudnić Wykonawcy rzeczywistą wycenę kosztów badania. W dalszym ciągu umieszczanie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogu przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza nie jest przez Zamawiających uważane za konieczne. W żadnym z zamówień przeanalizowanych w listopadzie nie pojawił się zapis zobowiązujący Wykonawcę do przetestowania kwestionariusza.

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. W listopadzie określenie metody realizacji badania nie sprawiło Zamawiającym problemów – we wszystkich zamówieniach uczyniono to w sposób poprawny. W dwóch zamówieniach Zamawiający wymagali od oferentów przedstawienia certyfikatu świadczącego o wysokim standardzie pracy badawczej. W jednym przypadku był to certyfikat Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów, w drugim zaś (w badaniu telemetrycznym) badanie miało zostać przeprowadzone zgodnie z kodeksem Global Guidelines of Television Audience Measurement. W przypadku jednego z zamówień zawierającego badanie kwestionariuszowe Zamawiający nie przewidział kontroli pracy ankieterów. Jest to błąd, ponieważ nieuczciwi ankieterzy mogą poważnie wypaczyć wyniki badania.

Poziom realizacji próby:

We wszystkich trzech zamówieniach opartych o badania kwestionariuszowe pojawiła się informacja o wymaganym poziomie realizacji próby, jednakże w przypadku jednego zamówienia nie była ona określona w sposób poprawny. W zamówieniu tym określono co prawda minimalną liczbę zrealizowanych wywiadów, nie podano jednak jaką część wylosowanej próby powinny one stanowić. We wszystkich zamówieniach, gdzie możliwe było wielokrotne podejmowanie prób przeprowadzenia wywiadu z respondentami niedostępnymi zawarto wymóg zobowiązujacy Wykonawcę do podejmowania takich prób. W przypadku jednego z badań zobowiązano Wykonawcę również do wysyłki listów zapowiednich.

Dobór próby:

We wszystkich zamówieniach zawierających wywiady kwestionariuszowe Zamawiający opisali wymagany sposób doboru próby – Wykonawcy zostali zobowiązania do użycia metod losowych. W zamówieniu, w którym wymagano użycia złożonego schematu próby w sposób poprawny opisano jej warstwowanie, alokację oraz wiązkowanie. We wszystkich zamówieniach liczebność próby została określona w sposób prawidłowy – albo jako bezpośredni wymóg podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bądź też jako wymóg przedstawienia przez oferentów proponowanej liczebności próby wraz z jej uzasadnieniem.

Operat:

We wszystkich zamówieniach, w których do przeprowadzenia badania konieczne było posiadanie operatu, operat został określony przez Zamawiających w sposób poprawny.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Liczba rozstrzygniętych przetargów: 3

Liczba zamówionych sondaży: 4

Wartość rozstrzygniętych przetargów:589 865,48 zł

Średnia cena jednego sondażu: 147 466,37 zł

Najwyższe udzielone zamówienie:

Nazwa: Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków

Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

Wykonawca: Gfk Polonia Sp. z o.o.

Cena: 516 600 zł

 

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha