Zamówienia publiczne na badania sondażowe w lutym

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 7

Liczba zamówionych sondaży: 14

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 57,9%

Cel  badania:

Problemy z poprawnym zdefiniowaniem celu badania pojawiły się w przypadku dwóch zamówień. w jednym z nich, Zamawiający w sposób niedokładny opisał populację, która miała zostać objęta badaniem (było to badanie pracodawców, przy tego typu populacji bardzo istotne jest dokładne opisanie warunków inkluzji), w drugim zaś Zamawiający wyznaczył bardzo krótki czas na wdrożenie odpowiedniego systemu pomiarowego (ponownie dotyczyło to badania telemetrycznego).

Kwestionariusz:

W lutym autorami narzędzia badawczego Zamawiający byli w przypadku trzech zamówień. Jedynie w dwóch przetargach, w których to Wykonawca był odpowiedzialny za stworzenie kwestionariusza, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia znalazł się wymóg uzyskania akceptacji przez Zamawiającego jego ostatecznej wersji. Zobowiązanie wykonawcy do przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza również znalazło się w dwóch zamówieniach (tych samych, które przewidywały procedurę konsultacji). Wskazuje to na sytuację, w której instytucje posiadające kompetentnych specjalistów w zakresie badań społecznych dość dobrze radzą sobie z procesem zamawiania badań. Instytucje pozbawione takich ludzi popełniają błędy, które mogą przełożyć się na jakość wyników.

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. W lutym Zamawiający dobrze poradzili sobie z określeniem techniki zbierania danych – w każdym z zamówień była ona opisana w sposób poprawny. W trzech zamówieniach wymagano od Wykonawców posiadania branżowego certyfikatu potwierdzającego wysoki standard pracy badawczej (w dwóch przypadkach był  to certyfikat PKJPA), bądź też zobowiązano Wykonawcę do przestrzegania międzynarodowego  kodeksu badawczego (dotyczyło to badania telemetrycznego, gdzie Wykonawca został zobowiązany do przestrzegania postanowień kodeksu Global Guidelines of Television Audience Measurement). Zamawiający dość dobrze poradzili sobie z określeniem wymogów przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów oraz kontroli ich pracy. Tylko w jednym zamówieniu, w którym takie szkolenie było potrzebne, a kontrola pracy ankieterów możliwa do przeprowadzenia zapisy o konieczności ich przeprowadzenia nie znalazły się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poziom realizacji próby:

Informacja o wymaganym poziomie realizacji próby została umieszczona jedynie w dwóch zamówieniach. Jest to poważny problem, ponieważ niski poziom realizacji próby bardzo znacząco wpływa na zmniejszenie precyzji pomiaru w badaniu. Brak kontroli w zakresie realizacji próby może również doprowadzić do systematycznego skrzywienia wyników badania. Niestety wiedza na temat istotności tego problemu wśród podmiotów zlecających badania sondażowe jest nadal niewielka. Tylko w dwóch na pięć zamówień, gdzie możliwe było wielokrotne podejmowanie prób przeprowadzenia wywiadu z respondentami niedostępnymi zawarto wymóg zobowiązujacy Wykonawcę do podejmowania takich prób. W przypadku jednego zamówienia zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg wysłania listów zapowiednich.

Dobór próby:

W dwóch zamówieniach Zamawiający nie opisali metody doboru próby, bądź też nie zamieścili wymogu przedstawienia proponowanej metody przez oferentów. Zamawiający dość słabo poradzili sobie z opisem wymagań w przypadku stosowania bardziej złożonych metod doboru próby. Tylko w jednym z takich zamówień w sposób poprawny zdefiniowano warstwowanie, alokację i wiązkowanie próby. W jednym z zamówień Zamawiający nie określił oczekiwanej liczebności próby.

Operat:

W jednym z trzech zamówień, w których oczekiwano losowego doboru próby Zamawiający nie zdefiniował operatu, który powinien zostać użyty przez wykonawcę.

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha