Zamówienia publiczne na badania sondażowe w marcu

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 11

Liczba zamówionych sondaży: 17

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 80%

Cel  badania:

W większości zamówień cel badania był poprawnie opisany. Pojedyncze problemy dotyczyły terminu realizacji badań – w jednym przypadku może się on okazać zbyt krótki na przeprowadzenie badania, w drugim może przypadać na nieodpowiedni okres (badanie nauczycieli w okresie wakacyjnym). W jednym zamówieniu nieprecyzyjnie została zdefiniowana badana populacja. Wynikało z niego, że badaniem powinni zostać objęci zarówno mieszkańcy Polski jak i instytucje państwowe. Realizacja jednego sondażu dla tak zdefiniowanej populacji nie jest możliwa.

Kwestionariusz:

W połowie zamówień kwestionariusz dostarczany jest przez Zamawiającego. Zamawiający dość dobrze radzili sobie z opisem wymagań odnośnie kwestionariusza. Tylko w przypadku jednego przetargu zamawiający nie przewidział konsultacji kwestionariusza, mimo iż za jego przygotowanie odpowiadał Wykonawca. Takie postępowanie powoduje ryzyko, że kwestionariusz nie będzie pozwalał na uzyskanie interesującej Zamawiającego wiedzy. Zamawiający rzadko definiowali kryteria, które musi spełniać kwestionariusz przygotowany przez Wykonawcę. Wynika to prawdopodobnie z trudności przygotowania takich kryteriów. W dwóch zamówieniach przewidziano pilotaż kwestionariusza, co jest bardzo dobrą praktyką. Zwykle zamawiający definiowali czas lub liczbę pytań kwestionariusza. Niestety w trzech przypadkach zabrakło takiej informacji, przez co Wykonawcy mogli mieć trudność w określeniu ceny badania.

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. Tylko w jednym zamówieniu nie została określona technika zbierania danych. Należy jednak zwrócić na to uwagę, gdyż badania realizowane różnymi technikami mogą znacznie różnić się jakością i ceną. Tylko w trzech zamówieniach określono, że Wykonawca musi posiadać lub prowadzić badania zgodnie z branżowymi certyfikatami. Zamawiający niezbyt często wymagali szkoleń dla ankieterów oraz kontroli ich pracy. Brak takich wymagań może wynikać z braku świadomości jak ważnym elementem każdego sondażu jest praca ankieterów.

Poziom realizacji próby:

Tylko w jednym z badań określono wymagany poziom realizacji próby. Niski poziom realizacji próby należy do najpoważniejszych problemów współczesnych badań sondażowych, a jego występowanie może prowadzić do znacznego skrzywienia wyników badania. Niestety wiedza na temat istotności tego problemu jest nadal niewielka. Należy jednak zaznaczyć, że definiowanie poziomu realizacji próby nie jest konieczne dla wszystkich typów badań. Zdarzało się, że Zamawiający wymagali od Wykonawców przesyłania listów zapowiednich do respondentów, co pozytywnie wpływa na poziom realizacji próby. Część Zamawiających określała również ile razy respondent ma podjąć próbę kontaktu z respondentem, jeśli za pierwszym razem nie uda się przeprowadzić badania.

Dobór próby:

W zdecydowanej większości zamówień za dobór próby odpowiedzialny był Wykonawca. Zamawiający mieli problem z poprawnym opisaniem sposobu doboru próby. W niespełna połowie zamówień zdefiniowano czy próba ma mieć charakter losowy czy kwotowy, co jest kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość i cenę badań sondażowych. W zamówieniach, w których została określona, zwykle poprawnie definiowano szczegółowe kwestie takie jak typ doboru próby, warstwowanie prób czy alokację. Żaden z Zamawiających nie zwrócił jednak uwagi na wiązkowanie próby. W przypadku badań na próbach kwotowych poprawnie określano kwoty ze względu, na które mieli zostać dobrani respondenci. Zamawiający określali liczebność prób.

Operat:

W dwóch przypadkach Zamawiający nie określili, z jakiego operatu miała być dobrana próba do badania. W większości jednak zamawiający poprawnie radzili sobie z określeniem operatu.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Liczba rozstrzygniętych przetargów: 9

Liczba zamówionych sondaży: 27

Wartość rozstrzygniętych przetargów: 5 644 774,50 zł

Średnia cena jednego sondażu: 209 065,72 zł

Najwyższe udzielone zamówienie:

Nazwa: Realizacja VII etapu Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia.

Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

Wykonawca: PBS Sp. z o. o.

Cena: 2 214 000 zł

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha