Zamówienia publiczne na badania sondażowe w październiku

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 11

Liczba zamówionych sondaży: 14

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 50%

Cel  badania:

W październiku prawie wszyscy Zamawiający w sposób poprawny opisali cel planowanych działań. Jedynie w jednym Zamówieniu wystąpił problem z  jego poprawną konceptualizacją. Problem badawczy został tam sformułowany w sposób obciążony, narzucający respondentom sposób interpretacji badanego zjawiska (badanie dotyczyło opinii respondentów o interwencji Wojska Polskiego w Afganistanie). We wszystkich zamówieniach poprawnie opisano badane populacje oraz realistycznie określono termin realizacji badań.

Kwestionariusz:

Częściej, niż w poprzednim miesiącu twórcami narzędzia badawczego byli Zamawiający. W październiku Zamawiający dostarczyli własny kwestionariusz w sześciu przetargach. Tylko w jednym zamówieniu, gdzie to Wykonawca był odpowiedzialny za stworzenie narzędzia badawczego, w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie uwzględniono procedury konsultacji kwestionariusza z Zamawiającym. Uniemożliwiło to Wykonawcom przedstawienie projektu o niezadowalającej Zamawiającego jakości. Ciągle jednak, Zamawiający nie zdają sobie sprawy z konieczności przeprowadzenia pilotażu gotowego narzędzia badawczego. Jest to szczególnie ważne w przypadku, gdy Zamawiający nie dostarcza gotowego kwestionariusza. Niestety, w przypadku aż pięciu (z sześciu) takich zamówień, Zamawiający nie zawarli wymogu przetestowania narzędzia badawczego na prawdziwych respondentach. Kolejnym poważnym uchybieniem był brak informacji o liczbie pytań w kwestionariuszu i czasie trwania pojdynczego wywiadu. W połowie z analizowanych zamówień żadna z tych informacji nie znalazła się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Informacje te często nie pojawiały się również w przypadkach, gdy to Zamawiający dostarczał kwestionariusz (a więc informacje te były w jego posiadaniu).

Realizacja:

W każdym z analizowanych zamówień za realizację badania odpowiedzialny był Wykonawca. W dwóch zamówieniach technika zbierania danych ani nie została określona przez Zamawiającego, ani też nie wprowadzono wymogu jej określenia przez Wykonawcę na etapie składania oferty. została . Niesprecyzowanie, jakiej metody realizacji badania oczekuje Zamawiający zazwyczaj prowadzi do wyboru przez Wykonawcę metody najtańszej, co może niekorzystnie odbić się na jakości wyników. W przypadku czterech zamówień Zamawiający wymagał od oferentów posiadania certyfikatu świadczącego o pomyślnym przejściu audytu PKJPA (Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów). Posiadanie przez Wykonawcę takiego certyfikatu gwarantuje, że praca sieci ankieterskiej będzie zorganizowana zgodnie z branżowymi standardami jakości. Zamawiający  dobrze poradzili sobie z opisaniem kontroli pracy ankieterów – we wszystkich poza jednym zamówieniem, gdzie kontrola taka była możlilwa do przeprowadzenia odpowiedni wymóg znalazł się w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Poziom realizacji próby:

Informacja o wymaganym poziomie realizacji próby została umieszczona jedynie w trzech zamówieniach. Jest to poważny problem, ponieważ niski poziom realizacji próby bardzo znacząco wpływa na zmniejszenie precyzji pomiaru w badaniu. Brak kontroli w zakresie realizacji próby może również doprowadzić do systematycznego skrzywienia wyników badania. Niestety wiedza na temat istotności tego problemu wśród podmiotów zlecających badania sondażowe jest nadal niewielka. Tylko w jednym na sześć zamówień, gdzie możliwe było wielokrotne podejmowanie prób przeprowadzenia wywiadu z respondentami niedostępnymi zawarto wymóg zobowiązujacy Wykonawcę do podejmowania takich prób. W przypadku dwóch zamówień zawarto w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymóg wysłania listów zapowiednich.

Dobór próby:

W trzech zamówieniach Zamawiający nie opisali metody doboru próby, bądź też nie zamieścili wymogu przedstawienia proponowanej metody przez oferentów. We wszystkich zamówieniach, w których metoda doboru próby została opisana przez Zamawiającego wymagano użycia losowego sposobu doboru. W przypadku stosowania bardziej złożonych metod doboru próby, Zamawiający raczej dobrze radzili sobie z definiowaniem wymagań. W trzech z pięciu zamówień, w których dokładnie określono typ doboru w sposób poprawny zdefiniowano jej warstwowanie, alokację i wiązkowanie. We wszystkich zamówieniach liczebność próby została określona w sposób prawidłowy – albo jako bezpośredni wymóg podany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, bądź też jako wymóg przedstawienia przez oferentów proponowanej liczebności próby wraz z jej uzasadnieniem.

Operat:

Wśród sześciu zamówień opartych o dobór losowy w przypadku pięciu z nich określono operat, który powinien zostać zastosowany podczas doboru próby.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Liczba rozstrzygniętych przetargów: 8

Liczba zamówionych sondaży: 12

Wartość rozstrzygniętych przetargów:2 599 802 zł

Średnia cena jednego sondażu: 216 650,17 zł

Najwyższe udzielone zamówienie:

Nazwa: Warszawa: Program Międzynarodowej Oceny Umiejętności Uczniów PISA 2015 – Badanie Główne

Zamawiający: Instytut Badań Edukacyjnych

Wykonawca: Gfk Polonia Sp. z o.o.

Cena: 1 412 073 zł

 

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha