Zamówienia publiczne na badania sondażowe we wrześniu

Ogłoszenia o zamówieniu:

Liczba zamówień: 18

Liczba zamówionych sondaży: 25

Średnia waga ceny w kryteriach oceny ofert: 61%

Cel  badania:

We wrześniu wystąpiło kilka problemów z poprawnym zdefiniowaniem celu badania. W przypadku dwóch zamówień Zamawiający nie zdefiniowali zakresu, w jakim przedstawiony przez nich problem powinien zostać zbadany. W przypadku braku konkretnych pytań badawczych, bądź też chociażby głębszego zarysowania obszarów zainteresowań Zamawiającego należy liczyć się z tym, że przeprowadzone badanie może nie przynieść Zamawiającemu informacji, które będą dla niego użyteczne. Dlatego też, nie umieszczenie tych informacji w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest poważnym błędem, podważającym w niektórych przypadkach sens całego badania. W jednym z zamówień badana populacja została opisana w sposób nieprecyzyjny. Nieprecyzyjny opis badanej populacji wskazuje na nieprzemyślaną konceptualizację badania, a także daje zbyt szerokie możliwości Wykonawcom podczas doboru respondentów. Termin przeprowadzenia badania został we wszystkich przypadków wyznaczony w sposób poprawny.

Kwestionariusz:

W przypadku dziesięciu zamówień za stworzenie narzędzia badawczego odpowiedzialni byli Wykonawcy.  Jedynie w jednym z tych zamówień Zamawiający nie wprowadził wymogu przeprowadzenia konsultacji dotyczących proponowanego kwestionariusza z przedstawicielem Zamawiającego. Podobnie, jak w poprzednim miesiącu, w dużej liczbie zamówień zabrakło wymogu przeprowadzenia pilotażu gotowego narzędzia badawczego. Wymóg taki znalazł się w siedmiu zamówieniach (wśród dziesięciu zamówień, gdzie to Wykonawcy mieli przygotować kwestionariusz wymóg ten znalazł się jedynie w czterech). Przetestowanie kwestionariusza na rzeczywistych respondentach pozwala na ustalenie, czy ankietowani poprawnie i zgodnie z intencją autorów rozumieją zawarte w nim pytania, a także na  zlokalizowanie błędów technicznych i językowych. Każde nowe narzędzie badawcze powinno przejść proces pilotażu.  Częściej, niż w poprzednim miesiącu w zamówieniach pojawiały się informacje o liczbie pytań zawartych w kwestionariuszu (bądź też, którą powinien zawierać kwestionariusz, w przypadku, gdy przygotować go ma Wykonawca) oraz przewidywanym czasie trwania jednego wywiadu. Jedna z tych informacji pojawiła się w dwunastu przeanalizowanych zamówieniach.

Realizacja:

We wszystkich analizowanych zamówieniach w sposób poprawny określono technikę realizacji badania. Częściej, niż w poprzednim miesiącu Zamawiający decydowali się na zawarcie w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymogu posiadania przez Wykonawcę certyfikatu potwierdzającego zgodność metod pracy z branżowymi standardami. Wymóg taki zawarto w siedmiu przetargach, w każdym z nich od Wykonawcy wymagany był certyfikat Programu Jakości Kontroli Pracy Ankieterów (PKJPA) w zakresie wskazanej w zamówieniu metody badawczej. Wymóg przeprowadzenia przez Wykonawcę kontroli pracy ankieterów znalazł się w trzynastu analizowanych zamówieniach.

Poziom realizacji próby:

Jedynie w czterech zamówieniach znalazła się informacja o wymaganym poziomie realizacji próby. Jest to poważny problem, ponieważ niski poziom realizacji próby bardzo znacząco wpływa na zmniejszenie precyzji pomiaru w badaniu. Brak kontroli w zakresie realizacji próby może również doprowadzić do systematycznego skrzywienia wyników badania. Niestety wiedza na temat istotności tego problemu wśród podmiotów zlecających badania sondażowe jest nadal niewielka. Wymóg wielokrotnych prób kontaktu z respondentem w przypadku jego niedostępności znalazł się aż w sześciu zamówieniach, co jest wynikiem zdecydowanie lepszym, niż w zeszłym miesiącu. W czterech przetargach Zamawiający zawarł wymóg wysyłki listów zapowiednich do respondentów.

Dobór próby:

Aż w sześciu zamówieniach Zamawiający nie opisał metody doboru próby, bądź też nie zamieścił wymogu przedstawienia proponowanej metody przez oferentów. W siedmiu z rozpatrywanych zamówień dobór próby miał charakter losowy. Złożone metody doboru losowego były w większości opisywane w sposób poprawny. Jedynie w jednym zamówieniu, w którym miał zostać wykorzystany złożony schemat doboru zabrakło informacji o jej warstwowaniu, alokacji i wiązkowaniu. Zamawiający w sposób poprawny definiowali wielkość próby, albo podając jej wielkość bezpośrednio w zamówieniu, albo wymagając od Wykonawcy przedstawienia proponowanej wielkości wraz z jej uzasadnienniem.

Operat:

W dziesięciu zamówieniach określono operat, z którego powinna zostać dobrana próba, bądź też zobowiązano Wykonawcę do stworzenia operatu o odpowiednich właściwościach.

Ogłoszenia o udzieleniu zamówienia:

Liczba rozstrzygniętych przetargów: 15

Liczba zamówionych sondaży: 21

Wartość rozstrzygniętych przetargów:3 354 609,48 zł

Średnia cena jednego sondażu: 159 743,31

Najwyższe udzielone zamówienie:

Nazwa: Warszawa: Przeprowadzenie końcowego ogólnopolskiego badania ankietowego monitorującego realizację Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów w latach 2006-2014

Zamawiający: Centrum Onkologii Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie

Wykonawca: PBS Sp. z o.o.

Cena: 897 900 zł

 

Karty
119
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha