Badanie ewaluacyjne (wraz z opracowaniem raportów) projektu pn.: Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku II, realizowanego w ramach Działania 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego PO KL, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach POKL, współfinansowanego ze środków EFS.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzychu

Data zamieszczenia: 2014-10-20

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=222281&rok=2014-10-20

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.ciz.walbrzych.pl/46/przetargi-2014

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza karta oceny zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania, tj.:

  1. Wywiadów PAPI/CATI z uczestnikami projektu/absolwentami szkół biorących udział w projekcie MKZII
  1. Ankiety audytoryjnej wśród uczniów
  2. Wywiadów CATI z kadrą pedagogiczną

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga konsultacji kwestionariusza, a także przeprowadzenia jego pilotażu. Przeprowadzenie pilotażu powoduje, że prawdopodobieństwo zrozumienia pytań przez respondentów niezgodnie z intencją badacza będzie niewielkie. Narzędzie badawcze zostanie również dodatkowo sprawdzone pod kątem potencjalnych błędów, co gwarantuje jego wysoką jakość. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

 

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania przez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest również zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający określił sugerowaną metodę doboru próby jako losowo-kwotową. Zaproponowanie szczegółowej koncepcji doboru próby oraz podanie jej liczebności należy do wykonawcy i jest jednym z kryteriów oceny zamówienia. Dzięki temu jakość oferowanego schematu doboru próby będzie miała znaczenie przy ocenie ofert. Nie określono jednak jakiej dokładności oszacowań oczekuje Zamawiający. W tym celu należy podać orientacyjną liczebność próby lub wielkość błędu statystycznego. Niektóre firmy mogą zaproponować badania o bardzo niskiej jakości, a dzięki temu też niskiej cenie.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z bazy danych teleadresowych uczestników projektu, pracodawców, kadry pedagogicznej oraz szkół i placówek kształcenia zawodowego biorących udział w realizacji projektu „MKZII”.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha