Badanie normalizacyjne kwestionariuszy: Słowa i Gesty oraz Słowa i Zdania – Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji oraz kwestionariusza Krótki Inwentarz Rozwoju Mowy i Komunikacji.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2014-03-31

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:116905-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/674-badanie-normalizacyjne-kwestionariuszy-slowa-i-gesty-oraz-slowa-i-zdania-inwentarz-rozwoju-mowy-i-komunikacji-oraz-kwestionariusza-krotki-inwentarz-rozwoju-mowy-i-komunikacji-znak-sprawy-ibe29d2014

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przeprowadzenia wewnętrznej kontroli jakości zgodnie z zasadami opisanymi w „Polskich standardach jakości realizacji badań rynku i opinii społecznej w terenie”. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu ankieterzy będą lepiej przygotowani do realizacji badania, co może wpłynąć na wyższą jakość pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Określił jednak w jaki sposób ma być w próbie zachowana struktura populacji. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Ze względu na dwu etapowy charakter badania (ankieta pocztowa oraz badanie bezpośrednie), respondent będzie poinformowany o możliwej wizycie ankietera. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby oraz jej alokację, nie określono jednak sposobu jej wiązkowania. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu PESEL.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 12.06.2014

Ile ofert wpłynęło: 3

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: GFK Polonia Sp. z. o. o., ul. Ludna 2, 00-406 Warszawa

Szacunkowa wartość zamówienia: – zł

Cena oferty wygrywającej: 1843630 zł

Oferta z najniższą ceną: 1843630 zł

Oferta z najwyższą ceną: 2040411.94 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: http://bip.ibe.edu.pl/attachments/article/674/informacja%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha