Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Data zamieszczenia: 2014-18-09

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=311430&rok=2014-09-18

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.parp.gov.pl/index/more/42882

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają mogący wystąpić w badaniu błąd pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający wymaga od wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Dzięki temu prawdopodobieństwo zrozumienia pytań przez respondentów niezgodnie z intencją badacza będzie niewielkie. Narzędzie badawcze zostanie również dodatkowo sprawdzone pod kątem potencjalnych błędów, co gwarantuje jego wysoką jakość. Zamawiający określił oczekiwany czas trwania kwestionariusza. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający poprawnie określił wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.  Sposób dotarcia do respondenta jest jednym z kryteriów oceny ofert, dlatego warto jest zwrócić  uwagę na zastosowanie listu zapowiedniego przy wyborze Wykonawcy.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowo – warstwowej w grupie mikroprzedsiębiorstw i kwotowej w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Dla pierwszego badania w zamówieniu określono sposób warstwowania próby oraz jej alokację. Nie określono jej wiązkowania, ale szvczegółowy opis doboru próby jest jednym z kryteriów wchodzących w skład oceny ofert. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty w grupie małych, średnich i dużych przedsiębiorstw. Pod tym względem Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Natomiast poprawnie określono wymagania jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha