Kraków: Badanie opinii mieszkańców Małopolski na temat istotnych dla rozwoju województwa obszarów działań samorządu wojewódzkiego

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Województwo Małopolskie , ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie

Data zamieszczenia: 2014-09-30

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.32.00.00-3.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=323262&rok=2014-09-30

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,972707.html

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres, cel oraz harmonogram badania. Prawidłowo zdefiniowano również populację na którą będą uogólniane  wyniki.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania zostanie przygotowany przez Wykonawcę, przy czym Zamawiający dostarczy wstępny projekt ankiety. W zamówieniu podano poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza. Zobowiązano przy tym Wykonawcę do konsultowanie wszystkich zmian w ankiecie. Pozwoli to lepiej kontrolować zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawca jest również zobowiązany do przeprowadzenia pilotażu narzędzia badawczego, dzięki czemu możliwe będzie dokładne przygotowanie realizacji badania.  Co niezwykle ważne Zamawiający określił oczekiwany czas trwania kwestionariusza oraz liczbę zawartych w nim pytań. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia i odpowiednie przygotowanie realizacji badania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów.  Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W załączniku Nr 1 do wzoru umowy (OPZ) na s. 2 Zamawiający określa następujące warunki: „Badania ludności wymagać będą od Wykonawcy przeprowadzenia przynajmniej 500 wywiadów CATI w każdym z 6 obszarów terytorialnych, co oznacza łącznie przeprowadzenie przynajmniej 3000 wywiadów.” Dalej, na s. 3, pojawia się zdanie: „W obrębie każdej z warstw Wykonawca wylosuje za pomocą doboru losowego prostego maksymalnie po 1500 rekordów.” Biorąc pod uwagę wcześniejszy warunek  o minimalnej wielkości próby można przypuszczać, że Wykonawca powinien zrealizować przynajmniej 500/1500=33,3% wylosowanej próby. Na s. 4 Zamawiający umieścił jednak następujący zapis: „Pożądany poziom realizacji wylosowanych prób wynosi co najmniej 50%. Przy czym, każda zmiana w schemacie doboru próby musi być każdorazowo konsultowana ze Zleceniodawcą.”. Oczywiście warunek ten nie jest sprzeczny z wcześniejszymi , ale może prowadzić do nieporozumień między Zamawiającym i Wykonawcą. Ostatecznie nie zdefiniowano precyzyjnie minimalnego odsetka zrealizowanych wywiadów w poszczególnych warstwach populacji. Zamawiający poprawnie określił wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą poprawnie wyceniali realizację badania. Opisano też dokładnie typ doboru próby, sposób warstwowania próby oraz jej alokację.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu telefonów stacjonarnych (50%) oraz komórkowych (50%) będącego w posiadaniu Wykonawcy. Warto przy tym podkreślić, że zazwyczaj firmy realizujące badania typu CATI w Polsce nie dysponują wcale rejestrami numerów telefonów lecz generują je same na podstawie ogólnie przyjętych zasad.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha