Kraków: Badanie preferencji odnośnie ochrony dużych drapieżników

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Ochrony Przyrody PAN , Al. Mickiewicza 33, 31-120 Kraków, woj. małopolskie

Data zamieszczenia: 2014-09-25

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=319206&rok=2014-09-25

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.iop.krakow.pl/bip.php/page/268

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Niepoprawnie określono zakres badania. Nie określono celu badawczego oraz pytań badawczych, na które badanie powinno umożliwić udzielenie odpowiedzi.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA w dziedzinie CAWI, CATI oraz CAPI. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi oraz eliminuje występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Sposób wielokrotnego dotarcia do respondentów ma znaleźć się w ofercie Wykonawcy i podlega ocenie przez Zamawiającego. Podejmowanie wielokrotnych prób dotarcia do respondentów zwiększy poziom realizacji próby, co wpłynie w sposób pozytywny na jakość pomiaru. Wykonawca badania nie został jednak zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki mógłby dodatkowo poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Sposób doboru próby znajduje się wśród kryteriów oceny zamówienia, dzięki czemu jakość zaproponowanego schematu doboru próby będzie miała znaczenie przy ocenie ofert. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby. Nie zostało jednak jasno sprecyzowane, czy booster ma zostać wliczony do próby głównej, czy też nie. Dlatego oferenci mogą mieć wątpliwości, czy całkowita liczebność próby wynosi po 1200, czy po 800 respondentów w Polsce i w Norwegii.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Natomiast poprawnie określono wymagania jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha