Kraków: Przeprowadzenie badania ruchu turystycznego przyjazdowego w województwie małopolskim w roku 2015, 2016 oraz 2017.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Województwo Małopolskie , ul. Basztowa 22, 31-156 Kraków, woj. małopolskie

Data zamieszczenia: 2014-08-14

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=272742&rok=2014-08-14

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.malopolska.pl/umwm/Article/get/id,960160.html

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusze badania mają być przygotowane przez Wykonawcę. Zamawiający nie określił wprost wymagań metodologicznych odnośnie kwestionariuszy, przewidywanego czasu trwania wywiadu ani liczby pytań; oczekuje natomiast, aby kwestionariusze zostały przygotowane w oparciu o wzory ankiet z poprzednich lat. Niestety wzory te nie znajdują się we wskazanym przez Zamawiającego miejscu (http://www.malopolskie.pl/Turystyka/Turysci/). Brak dostępu do informacji o wymaganiach dotyczących kwestionariusza może utrudnić oferentom właściwą wycenę badania oraz przyczynić się do zwiększenia błędu pomiaru. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian do zaproponowanych kwestionariuszy. Taki zapis gwarantuje zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. W zamówieniu określono też typ doboru próby oraz sposób jej alokacji. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha