Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Data zamieszczenia: 2014-10-22

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=351404&rok=2014-10-22

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: https://www.ipiss.com.pl/zamowienia-publiczne

Oceniany element zamówienia:

Badanie ankietowe na próbie 2000 pracowników przedsiębiorstw wiedzochłonnych.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu nie określono techniki zbierania danych. Brak tej informacji sprzyja składaniu ofert wykorzystujących tańsze techniki zbierania danych, co może prowadzić do otrzymania niskiej jakości wyników. Jest niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach metodologicznych. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów – Zamawiający powinien sprawdzić, czy ankieta nie wymaga dokładniejszych wskazówek dla osób realizujących badanie. W ten sposób można uniknąć ewentualnych problemów w czasie realizacji.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia pozastatystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Zamawiający pozostawia Wykonawcom dowolność w wyborze metody doboru próby, nie określa nawet, czy próba ma być losowa czy kwotowa. Może więc spodziewać się bardzo różnych propozycji ofertowych od Wykonawców, a w przypadku 50% kryterium cenowego istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybierze ofertę proponującą kwotowy dobór próby. Zamawiający powinien podjąć decyzję, czy jest to dla niego wystarczająca metoda, czy jednak warto doprecyzować wymagania odnośnie doboru próby.

W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Natomiast poprawnie określono wymagania jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha