Łódź: Opracowanie zestawu analiz i diagnoz dotyczących kryteriów wyboru miejsc zamieszkania w Łodzi w ramach Projektu pilotażowy w zakresie rewitalizacji pn. Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej , Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (DOA-ZP-III.271.61.2014).

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Miasto Łódź, Oddział ds. Projektów Europejskich w Wydziale Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi , ul. ks. I.J. Skorupki 21, 90-532 Łódź, woj. łódzkie

Data zamieszczenia: 2014-12-18

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=261393&rok=2014-12-18

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.bip.uml.lodz.pl/pokaz/przetarg.htm?id=1807

Oceniany element zamówienia:

Karta Oceny Zamówienia dotyczy Zadania 1.: Analiza kryteriów wyboru miejsca zamieszkania przez

mieszkańców Łodzi.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Nieprecyzyjnie zdefiniowano populację, na którą można uogólnić wyniki badania.  Nie wiadomo, czy Zamawiający oczekuje badania na zbiorowości osób zameldowanych czy zamieszkałych na obszarze miasta Łódź.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają możliwość wystąpienia błędu pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Wykonawcy nie został  zobowiązany do przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Może do prowadzić do sytuacji, w której respondenci będą interpretować pytania inaczej niż było to zamierzone. Zamawiający określił oczekiwaną liczbę pytań w kwestionariuszu. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca.  W zamówieniu nie przewidziano kontroli pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje zjawisko nieuczciwych ankieterów. Mogą oni swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola pracy ankieterów mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć jakość pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą w stanie prawidłowo ocenić koszty badania. W dokumentacji dokłdnie opisano typ doboru próby. Określono sposób warstwowania próby oraz jej alokację, nie określono jednak sposobu jej wiązkowania. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Charakter badania sugeruje jedynie, że należy Wykonawca powinien skorzystać z rejestru PESEL (zarządzanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych) lub rejestru TERYT (zarządzanego przez Główny Urząd Statystyczny).

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha