Łódź: Przeprowadzenie 50 wywiadów kwestionariuszowych z przedstawicielami przedsiębiorstw sektora materiałów budowlanych w powiatach tomaszowskim, opoczyńskim i koneckim.Nr postępowania : BPPWŁ/ZA/321/49/14

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi , ul. Sienkiewicza 3, 90-113 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6305769 w. 103, faks 0-42 6305769 w.789.

Data zamieszczenia: 2014-11-21

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.10.00-7, 73.21.00.00-7

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=375742&rok=2014-11-14

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bppwl.lodzkie.pl/articles/5144

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram oraz zakres badania. Niepoprawnie określono populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Nie określono pozycji w firmie, którą powinien zajmować badany przedstawiciel (właściciel, zarządzający, menedżer). Może to spowodować, że badanie zostanie przeprowadzone z osobami, które nie mają pełnej informacji o działalności firmy, co przełoży się na skrzywienie wyników badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego w sposób poprawny.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Zamawiający poprawnie określił również wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający oczekuje badania przeprowadzonego na próbie celowej. Dane kontaktowe firm objętych badaniem zostaną przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha