Łódź: Przeprowadzenie badania kwestionariuszowego na ogólnopolskiej grupie 700 osób zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych średniego szczebla

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera

Data zamieszczenia: 2014-09-24

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=316512&rok=2014-09-24

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/bip/przetargi_nieograniczone/przeprowadzenie_badania_kwestionariuszowego/

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty opisu sposobu weryfikacji kompetencji i uczciwości ankieterów, jednakże jakość zaproponowanych przez Wykonawców rozwiązań nie jest brana pod uwagę podczas oceny oferty. Zamawiający powinien umieścić ocenę jakości zaproponowanych rozwiązań w kryteriach oceny zamówienia. W przypadku, gdy preferowane jest pozostanie jedynie przy kryterium cenowym, Zamawiający powinien umieścić w Opisie Przedmiotu Zamówienia wymaganą od Wykonawców formę szkolenia oraz kontroli pracy ankieterów. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający wymaga od Wykonawcy dołączenia do oferty opisu sposobu pozyskiwania i docierania do respondentów, jednakże te elementy badania również nie zostały umieszczone w kryteriach oceny zamówienia. Zamawiający powinien uzależnić ocenę oferty od zaproponowanego przez Wykonawcę poziomu realizacji próby, bądź też umieścić jej oczekiwany poziom w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Głównym czynnikiem wpływającym na poziom realizacji próby jest liczba prób kontaktu z respondentem, w przypadku jego niedostępności. Dlatego też wymóg podejmowania wielokrotnych prób kontaktu z respondentem powinien znaleźć się w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. W zamówieniu zawarto wymóg zachowania proporcjonalności próby ze względu na płeć. Nie określono jednak czy próba powinna zostać dobrana w sposób losowy, czy kwotowy. Brak kontroli w tym zakresie może spowodować, że konieczne będzie przyjęcie pozastatystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację.  W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha