Łódź: Przeprowadzenie kwestionariuszowego badania podłużnego metodą CAWI na grupie pracowników będących obywatelami Norwegii mieszkającymi w Norwegii i pracowników będących obywatelami Polski mieszkającymi w Polsce

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera , ul. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus 8, 91-348 Łódź, woj. łódzkie

Data zamieszczenia: 2015-01-19

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 79.31.12.00-9.

Liczba zamawianych sondaży: 4

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=12960&rok=2015-01-19

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.imp.lodz.pl/home_pl/bip/przetargi_nieograniczone/przeprowadzenie_kwestionariuszowego_badania_podluznego_metoda_cawi/

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusze do badań zostały przygotowane przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu Programu Kontroli Jakości Pracy Ankieterów (PKJPA), bądź innego, równoważnego. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. Zamawiający wymaga również od Wykonawcy dostarczenia danych kontaktowych piętnastu procent respondentów z próby, w celu weryfikacji prawdziwości zebranych danych. Należy pamiętać, że Wykonawca powinien zostać zobowiązany do dostarczenia danych kontaktowych respondentów wskazanych przez Zamawiającego. Dostarczenie przez Wykonawcę danych o wybranych przez niego (nie zaś przez Zamawiającego) respondentach podważa sens weryfikacji badania, ponieważ Wykonawca może wybrać jedynie tych respondentów, z którymi badanie zostało faktycznie przeprowadzone.

 

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby w badaniach realizowanych w ramach drugiej fali. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Zamawiający wymaga również dołączenia przez Wykonawcę do oferty opisu rekrutacji respondentów.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający oczekuje badania na próbie kwotowej, jednakże sposób jej doboru nie został przez Zamawiającego opisany w sposób jednoznaczny. W opisie przedmiotu zamówienia wyszczególnione zostały trzy zmienne, ze względu na które powinny zostać wyznaczone kwoty – zajmowane stanowisko (managerskie/nie-managerskie), wielkość przedsiębiorstwa (w badaniu mieszkańców Norwegii), a także wiek respondenta. W opisie zabrakło jednakże sprecyzowania rozkładów, jakimi powinny się cechować te zmienne w dobranej próbie. Zamawiający opisał jedynie wymagany rozkład jednej cechy (wieku), co nie jest wystarczające do jednoznacznego określenia kształtu oczekiwanej próby. Może to doprowadzić do sytuacji, w której dane zebrane z dobranej przez Wykonawcę w sposób nieodpowiedni próby będą miały dla Zamawiającego niską wartość informacyjną.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha