Lublin: DSP.KM.2311.3.2014 Przetarg nieograniczony na przeprowadzenie badania społecznego pt.: Sytuacja społeczno-bytowa rodzin wielodzietnych w województwie lubelskim w opinii ich samych oraz mieszkańców regionu.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej , ul. Tomasza Zana 38, 20-601 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 528 76 50, faks 81 528 76 30.

Data zamieszczenia: 2014-03-26

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.10.00-7, 79.31.59.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=64369&rok=2014-03-26

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.rops.bip.lubelskie.pl/index.php?id=54&p1=szczegoly&p2=31670

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający nie przedstawił wymagań metodologicznych odnośnie kwestionariusza, ani nie wymaga jego konsultacji. Może to powodować, że przygotowany przez Wykonawcę kwestionariusz nie będzie zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. Może również zawierać poważne błędy metodologiczne istotnie wpływające na rozmiar błędu pomiaru. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów zgodnie z wymogami PKJPA. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie kwotowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. Pod tym względem Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej jakości.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

Badanie opisane w zamówieniu może mieć charakter drażliwy dla respondentów. Zamawiający nie wymaga zastosowania metod odpowiednich do badań o takim charakterze. W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 23.04.2014

Ile ofert wpłynęło: 3

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Realizacja Sp z o.o.;, ul. Kolbaczewska 6a, 02-879 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 20325.2 zł

Cena oferty wygrywającej: 23368.77 zł

Oferta z najniższą ceną: 23368.77 zł

Oferta z najwyższą ceną: 58425 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=97027&rok=2014-05-06

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha