Lublin: Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ocena wsparcia oferowanego w ramach komponentu regionalnego PO KL na rzecz osób niepełnosprawnych dla Departamentu Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie [OP-IV.272.21.2014.PWW]

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Województwo Lubelskie , ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 44 16 636, faks 81 44 06 308; 81 44 16 535.

Data zamieszczenia: 2014-02-18

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.90.00-4.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 50%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=32207&rok=2014-02-18

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=85&p1=szczegoly_zal&p2=178157

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga konsultacji kwestionariusza. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Jest niekorzystne dla firma stosujących wysokie standardy badań. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie określił ze względu na jakie cechy mają zostać nałożone, tylko od dobrej woli Wykonawcy zależy poprawność metodologiczna badania. Niestety, im niższą jakość badania zaproponuje Wykonawca, tym niższe będą jego koszty. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu uczestników projektów realizowanych w ramach komponentu regionalnego PO KL..

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 06.05.2014

Ile ofert wpłynęło: 7

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Pracownia Badań i Doradztwa Re-Source Korczyński Sarapata sp.j., ul. Spławie 53, 61-312 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 51129.51 zł

Cena oferty wygrywającej: 54120 zł

Oferta z najniższą ceną: 50000 zł

Oferta z najwyższą ceną: 59040 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha