Opole: Usługa badania ewaluacyjnego pn. Wyzwania rozwojowe gmin województwa opolskiego w kontekście zielonej gospodarki.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego , ul. Piastowska 14, 45-082 Opole, woj. opolskie

Data zamieszczenia: 2014-07-31

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5, 73.11.00.00-6, 79.41.90.00-4.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=166145&rok=2014-07-31

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://opolskie.pl/bip/index.php?id=1077&idd=1814

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. Odsetek braków udziału zdefiniowano poprawnie tylko dla pierwszego badania obejmującego beneficjentów RPO WO 2007-2013 i PO KL. Dla próby uczestników projektów w ramach PO KL określono minimalną wielkość próby, ale nie podano jaki jest maksymalny stosunek wywiadów zrealizowanych do wywiadów niezrealizowanych z powodu odmów wzięcia udziału w badaniu. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. 99Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty. Może się to niekorzystnie odbić na poprawności metodologicznej badania. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby oraz oczekiwaną wielkość błędu statystycznego.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu Lista beneficjentów RPO WO 2007-2013 i PO KL oraz uczestników projektów w ramach PO KL .

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha