Poznań: Usługa przeprowadzenia standaryzacji przez ankieterów w projekcie VII Budowa banków zadań.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu, ul. Gronowa 22, 61-655 Poznań, woj. wielkopolskie

Data zamieszczenia: 28.8.2014

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00–9.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:296727-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.oke.poznan.pl/cms,229,ogloszenie_o_przetargu_wspolfinansowanym_przez_efs_usluga_standaryzacji_2014.htm

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza karta oceny zamówienia dotyczy VI transzy standaryzacji, która będzie realizowana w:

  • w szóstych klasach szkół podstawowych;
  • w trzecich klasach gimnazjów;
  • w klasach programowo najwyższych szkół ponadgimnazjalnych (licea – klasy trzecie, technika – klasy czwarte)

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz cel.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz (testy) badania został przygotowany przez Zamawiającego. Istotne jest, że w zamówieniu określono ile będzie trwała realizacja pojedynczego testu. Znacząco ułatwi to oferentom oszacowanie kosztów badania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Wykonawca ma za zadanie zrealizować badanie w wyznaczonych przez Zamawiającego szkołach, które wyrażą zgodę na uczestnictwo programie standaryzacji. Zamawiający określił przy tym przewidywaną liczbę ankiet jakie zamierza zrealizować. Wykonawca nie będzie więc musiał mierzyć się z problemem niezrealizowanych wywiadów.

Dobór próby:

Za dobór próby na etapie doboru szkół  odpowiada Zamawiający. Dobór uczniów organizuje Wykonawca wg ściśle określonych zasad. Dzięki temu Zamawiający będzie miał pełną kontrolę na próbą badawczą i zyska pewność, że spełni ona jego wymagania.

Operat:

Zamawiający przeprowadza pierwszy etap doboru respondentów – szkoły. Uczniowie są dobierani przez Wykonawcę. Przy czym dostał on dokładane wytyczne w tym zakresie.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha