Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych po kampaniach informacyjnych Państwowej Inspekcji Pracy prowadzonych w 2014 roku

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Państwowa Inspekcja Pracy Główny Inspektorat Pracy

Data zamieszczenia: 2014-04-17

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9, 79.31.10.00-8, 79.31.13.00-0.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132172&rok=2014-04-17

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/00_przetargi_gip/00_14_017_ewa

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego, ale będzie on konsultowany z wykonawcą.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu nie przewidziano kontroli pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu nie określono techniki zbierania danych. Brak tej informacji sprzyja składaniu ofert wykorzystujących tańsze techniki zbierania danych, co może prowadzić do otrzymania niskiej jakości wyników. Jest niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach metodologicznych. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Jest to niekorzystne dla firma stosujących wysokie standardy badań. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie określił ze względu na jakie cechy mają zostać nałożone, tylko od dobrej woli Wykonawcy zależy poprawność metodologiczna badania. Niestety, im niższą jakość badania zaproponuje Wykonawca, tym niższe będą jego koszty. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 2014-04-30

Ile ofert wpłynęło: 2

Ile ofert odrzucono: 1

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: PBS sp. z o.o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 130000 zł

Cena oferty wygrywającej: 119688,84 zł

Oferta z najniższą ceną: 119688,84 zł

Oferta z najwyższą ceną: 119688,84 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=132172&rok=2014-04-17

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: http://www.bip.pip.gov.pl/pl/bip/px_00_14_017_ewa_wyb.pdf

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha