Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych na rynkach zagranicznych: włoskim, hiszpańskim, irlandzkim, czeskim, ukraińskim i rosyjskim.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna

Data zamieszczenia: 2014-01-29

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79310000, 79320000

Liczba zamawianych sondaży: 5

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:36427-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.pot.gov.pl/ogloszone/przeprowadzenie-badan-ilosciowych-i-jakosciowych-na-rynkach-zagranicznych-wloskim-hiszpanskim-irlandzkim-czeskim-ukrainskim-i-rosyjskim-numer-postepowania-06-14/

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Wymagania odnośnie kwestionariusza określono poprawnie. Konieczne jest jednak bardziej precyzyjne określenie zagadnień, które mają zostać poruszone w badaniu. Wprawdzie wymieniono je w OPZ, ale nie sprecyzowano w jaki sposób mają one zostać przełożone na kwestionariusz. W konsekwencji może się okazać, że w trakcie realizacji badania część interesujących Zamawiającego zagadnień zostanie pominięta. Dodatkowo brak wymogu konsultacji kwestionariusza stwarza ryzyko, że ostateczny kształt badania nie będzie zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. W zamówieniu nie wymaga się od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak takiej wytycznej może przyczynić się do poważnego błędu pomiaru, ponieważ nie zostanie sprawdzone, czy respondenci rozumieją pytania zgodnie z intencją badacz. Zamawiający określił oczekiwany czas trwania kwestionariusza. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. Technikę zbierania danych można uznać za poprawną, jednak stosując metodę CAWI należy zachować pewne środki ostrożności (patrz: Operat losowania).

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Nie jest to błąd, gdyż zazwyczaj w badaniach typu CAWI sprawdza się ile osób odmówiło wypełnienia ankiety. Tego rodzaju informacja pozwala jednak zbadać skuteczność wykonawcy, a więc w istotny sposób przyczynia się do podniesienia jakości badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem reprezentatywności badania. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty. Może się to niekorzystnie odbić na poprawności metodologicznej badania..

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z Internetowego panelu konsumenckiego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że respondenci nie będą dobierani z całej populacji danego kraju lecz z pewnego jej wycinka. Istnieje ryzyko, że osoby należące do panelu i jednocześnie podróżujące w celach turystycznych są pod wieloma względami inne niż „przeciętni” turyści z danego kraju. W takim przypadku nie byłoby możliwe uogólnienie otrzymanych wyników na całą badaną populację. Dlatego należałoby wymóc na Wykonawcy prezentację rozkładów zmiennych demograficznych w panelu konsumenckiego tj. rozkładu płci, wieku, wielkość miejscowości zamieszkania.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 27.03.2014

Ile ofert wpłynęło: 7

Ile ofert odrzucono: 0

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Szacunkowa wartość zamówienia: 748875 zł

Cena oferty wygrywającej: 576870 zł

Oferta z najniższą ceną: 576870 zł

Oferta z najwyższą ceną: – zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:132183-2014:TEXT:PL:HTML

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: –

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha