Przeprowadzenie badania ilościowego dotyczącego opinii i oczekiwań młodych dorosłych wobec edukacji w obszarze psychoseksualnym na ogólnopolskiej próbie 18-latków – drugi przetarg.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

Data zamieszczenia: 25.11.2014

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=241267&rok=2014-11-20

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/817-przeprowadzenie-badania-ilosciowego-dotyczacego-opinii-i-oczekiwan-mlodych-doroslych-wobec-edukacji-w-obszarze-psychoseksualnym-na-ogolnopolskiej-probie-18-latkow-drugi-przetarg-znak-sprawy-ibe93d2014

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego. Wykonawca ma jedynie dostosować ankietę do elektronicznej formy z uwzględnieniem uwag Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania certyfikatu PKJPA. Gwarantuje to realizację badania zgodnie z branżowymi standardami metodologicznymi. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. W badaniu poprawnie określono rozkład poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Zamawiający poprawnie określił wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Wykonawca odpowiada jedynie za terenową realizację badania.

Operat:

Zamawiający określił, że próba do badania zostanie dobrana przez Zamawiającego z operatu PESEL i dostarczona Wykonawcy.

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha