Przeprowadzenie badania pn. Kapitał społeczny w województwie śląskim w ramach projektu systemowego Kształcenie i doradztwo dla kadr pomocy i integracji społecznej województwa śląskiego realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Data zamieszczenia: 2014-05-29

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=182398&rok=2014-05-29

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip-slaskie.pl/rops/zamowienie/1401368295

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma zostać dostarczony przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Wybrana przez zamawiającego metoda doboru respondentów (metoda ustalonej ścieżki) całkowicie ignoruje problem niedostępnych respondentów, co może w poważny sposób skrzywić wyniki pomiaru. Nie jest to jednak błąd, jeżeli Zamawiający chciał obniżyć koszty badania i godzi się z możliwością zwiększenia błędu pomiaru związaną z wybraną metodą realizacji badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowo-kwotowej z wykorzystaniem doboru respondentów metodą random-route. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby, jej alokację oraz wiązkowanie, a także określono wymaganą liczebność próby. Zamawiający mógł jednak zdecydować się na w pełni losowy dobór próby, który pozwoliłby na zmniejszenie błędu losowego związanego z pomiarem, a także na lepsze oszacowanie oraz kontrolę poziomu realizacji próby. Nie jest to jednak błąd, jeżeli zamawiający chciał zmniejszyć koszty badania, bądź też wystąpiły inne okoliczności uniemożliwiające zastosowania w pełni losowego doboru próby.

Operat:

W zamówieniu opisano w sposób szczegółowy procedurę, według której ankieterzy powinni dobierać respondentów podczas realizacji badania metodą ustalonej ścieżki. Daje to gwarancję, że respondenci nie zostaną dobrani do badania w sposób przypadkowy (np. taki, który wymagałby od ankieterów jak najmniej wysiłku przy wyszukiwaniu respondentów).

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha