Przeprowadzenie ewaluacji mid-term i ex-post projektów: „Matematyk – pracownik wszechstronny’ oraz Informatyk – nowe horyzonty rozwoju osobistego i zawodowego

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Data zamieszczenia: 2014-05-28

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.41.90.00-4.

Liczba zamawianych sondaży: 0

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179682&rok=2014-05-28

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.dzp.uksw.edu.pl/node/114

Cel  badania:

W zamówieniu nie określono poprawnie zakresu badania, harmonogramu, ani populacji, na którą można uogólnić wyniki badania. Zmanawiający określił jedynie na czym polega ewaluacja. Nie podał jednak precyzyjnych wytycznych odnośnie metod badawczych.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający nie przedstawił wymagań metodologicznych odnośnie kwestionariusza, ani nie wymaga jego konsultacji. Może to powodować, że przygotowany przez Wykonawcę kwestionariusz nie będzie zgodny z oczekiwaniami Zamawiającego. Może również zawierać poważne błędy metodologiczne istotnie wpływające na rozmiar błędu pomiaru. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu nie określono techniki zbierania danych. Brak tej informacji sprzyja składaniu ofert wykorzystujących tańsze techniki zbierania danych, co może prowadzić do otrzymania niskiej jakości wyników. Jest niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach metodologicznych. Nie podano żadnej techniki badania.Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. 99Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populacjęNie podano żadnych wytycznych w zakresie dobierania respondentów.W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty. Może się to niekorzystnie odbić na poprawności metodologicznej badania. W zamówieniu nie określono ani wymaganej liczebności próby, ani wielkości błędu statystycznego. Przynajmniej jedna z tych informacji powinna pojawić się w zamówieni, gdyż bez niej Wykonawcy nie będą wiedzieli jak dokładnych wyników oczekuje Zamawiający. Niektóre firmy mogą zaproponować badania o bardzo niskiej jakości, a dzięki temu też niskiej cenie.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu Zamawiający dostarczy Wykonawcy dane kontaktowe stodentów..

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha