Przeprowadzenie na potrzeby badania : Kształtowanie powiązań funkcjonalnych obszarów metropolitalnych Łodzi i Warszawy 100 wywiadów kwestionariuszowych z przedsiębiorcami sektora kreatywnego działającymi/zarejestrowanymi w Łodzi.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Biuro Planowania Przestrzennego Województwa Łódzkiego w Łodzi

Data zamieszczenia: 28.01.2015

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.10.00-7.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=20252&rok=2015-01-28

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.bppwl.lodzkie.pl/articles/5148

 

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego, natomiast ma być poddany konsultacjom i ewentualnym poprawkom przez Wykonawcę.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający poprawnie określił wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie kwotowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. Pod tym względem Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu listy przedsiębiorców wybranej przez Zamawiającego.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha