Przeprowadzenie na terenie całej Polski testowań z języka polskiego, chemii, biologii, fizyki, geografii, historii i wiedzy o społeczeństwie.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Centralna Komisja Egzaminacyjna

Data zamieszczenia: 2014-04-30

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200, 79311300, 55300000, 55110000, 79820000

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:146502-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.cke.edu.pl/index.php?app=przetargi&nid=1418&y=2014&status=1

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono populację, zakres oraz harmonogram badania.

Kwestionariusz:

Przygotowaniem kwestionariusza zajmuje się Zamawiający. Wykonawca jest odpowiedzialny jedynie za druk (badanie prowadzone techniką PAPI) oraz dostarczenie zeszytów testowych uczniom.

Realizacja:

Zgodnie z treścią zamówienia za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający oczekuje kontroli ankieterów w trakcie realizacji badania.  W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Pozwoli to przeprowadzić badanie zgodnie z założeniami Zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić do  poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie poziomu realizacji próby wyznaczając minimalną liczbę szkół oraz szacowaną liczbę uczniów którzy wezmą udział w testach  Wykonawca  jest zobowiązany do przeprowadzenia procesu rekrutacji szkół. Pozwoli to przygotować placówki do badania oraz może się przyczynić do podwyższenia poziomu realizacji próby.

Dobór próby:

Metoda doboru próby została określona przez Zamawiającego. Określono, iż jednostki obserwacji mają zostać dobrane w sposób losowy. Schemat doboru próby został zdefiniowany prawidłowo i spełnia warunki metody reprezentacyjnej. Dodatkowo w zamówieniu zdefiniowano typ doboru próby określając sposób warstwowania oraz sposób wiązkowania jednostek obserwacji.

Operat:

Zamawiający prawidłowo zdefiniował operat doboru próby. Szkoły będą losowane z dostarczanej przez Zamawiającego listy placówek spełniających kryteria opisane w dokumencie OPZ. W operacie znajdą się Licea Ogólnokształcące oraz Technika z wyłączeniem szkół specjalnych, szkół z oddziałami specjalnymi, szkół, w których nie ma klas trzecich, oraz szkół liczących mniej niż 10 uczniów w klasach trzecich.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu:

Ile ofert wpłynęło:

Ile ofert odrzucono:

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy:

Szacunkowa wartość zamówienia:

Cena oferty wygrywającej:

Oferta z najniższą ceną:

Oferta z najwyższą ceną:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha