Przeprowadzenie w roku 2014 Badania wizerunku i rozpoznawalności Województwa Zachodniopomorskiego, wraz z opracowaniem dokumentacji badań

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego

Data zamieszczenia: 2014-04-29

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0, 79.32.00.00-3.

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=92495&rok=2014-04-29

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/29042014-r-przetarg-nieograniczony-o-wartosci-ponizej-207000-euro-na-przeprowadzenie-w-roku

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram badania. Niepoprawnie określono zakres badania oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Osoby mające być objęte badaniem zostały w zamówieniu zdefiniowane w sposób nieprecyzyjny. Zarówno „osoby mające utrwalone związki emocjonalne z Województwem Zachodniopomorskim”, jak i „osoby podróżujące po Polsce” nie mogą być traktowane jako dostateczne definicje osób badanych, ponieważ nie umożliwiają one w sposób jednoznaczny określenia, czy dana jednostka powinna zostać włączona do próby. Nieprecyzyjne określenie badanej populacji może powodować problemy z interpretacją uzyskanych w badaniu wyników.

Niepoprawnie zostało również postawione jedno z pytań badawczych. Na podstawie badania przeprowadzonego na osobach pracujących i studentach w wieku 20-50 lat nie jest możliwe uzyskanie wiedzy na temat sposobu postrzegania Województwa Zachodniopomorskiego przez mieszkańców Polski.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga konsultacji kwestionariusza, nie wymaga natomiast od Wykonawcy przeprowadzenia jego pilotażu. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku prób nielosowych, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie określił ze względu na jakie cechy mają zostać nałożone, tylko od dobrej woli Wykonawcy zależy poprawność metodologiczna badania. Niestety, im niższą jakość badania zaproponuje Wykonawca, tym niższe będą jego koszty. W zamówieniu poprawnie określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha