Realizacja VII etapu Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia.

Realizacja VII etapu Badania szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 241 71 00, faks 22 241 71 11.

Data zamieszczenia: 2014-01-22

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000

Liczba zamawianych sondaży: 5

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:26255-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/602-realizacja-vii-etapu-badania-szkolnych-uwarunkowan-efektywnosci-ksztalcenia-znak-sprawy-ibe3d2014

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu ankieterzy będą lepiej przygotowani do realizacji badania, co może wpłynąć na wyższą jakość pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników badania w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Badanie ma charakter podłużny, dlatego próba jest już zdeterminowana (aby badanie mogło spełniać swój cel, badana próba musi być taka sama jak w pierwszym etapie badania).

Operat:

W zamówieniu nie jest podany operat, ponieważ próba jest już ustalona. Zleceniodawca dostarcza wykonawcy gotową listę podmiotów mających wziąć udział w badaniu.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 11.03.2014

Ile ofert wpłynęło: 4

Ile ofert odrzucono: 0

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: PBS Sp. z o. o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, kraj/woj. pomorskie.

Szacunkowa wartość zamówienia: – zł

Cena oferty wygrywającej: 2014000 zł

Oferta z najniższą ceną: 2102000 zł

Oferta z najwyższą ceną: 4151865 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: ?

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: http://bip.ibe.edu.pl/attachments/article/602/informacja%20o%20wyborze%20oferty.pdf

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha