Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania wyborów osób w wieku 19-30 lat dotyczących studiowania.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Instytut Badań Edukacyjnych

Data zamieszczenia: 2014-03-31

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79315000, 79300000

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:117167-

2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-
publiczne/675-spoleczne-i-ekonomiczne-uwarunkowania-wyborow-osob-w-wieku-19-30-lat-
dotyczacych-studiowania

Cel badania:

W zamówieniu poprawnie określono populację oraz zakres badania. Niepoprawnie określono harmonogram realizacji projektu. Dotyczy to przede wszystkim badania populacji nauczycieli, pracowników dziekanatów oraz administracji uczelni wyższych. Termin rozpisania przetargu wskazuje, że wywiady z tą grupą będą przeprowadzane w miesiącach letnich. Ponieważ w tym czasie nie ma zajęć na uczelniach wyższych i część pracowników decyduje się na wzięcie urlopu, realizacja badania może być utrudniona z powodu nieobecności respondentów. W przypadku badań populacji osób, które pracują w pewnych cyklach (np. uczniowie i pracownicy jednostek dydaktycznych), zaleca się konstruowanie harmonogramu działań w taki sposób, aby realizacja wywiadów przypadała na okres gdy instytucje, z którymi są związani respondenci, działały w pełnym zakresie.

Kwestionariusz:

Przygotowaniem kwestionariusza zajmuje się Zamawiający. Od wykonawcy oczekuje się przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Pozwoli to sprawdzić poprawność metodologiczną wykorzystywanych narzędzi i ewentualnie wprowadzić niezbędne poprawki. Zamawiający podał także oczekiwany czas realizacji pojedynczego wywiadu. Pozwoli to wykonawcy przynajmniej częściowo oszacować koszty realizacji projektu. W zamówieniu brakuje natomiast zapisu o oczekiwanej liczbie pytań w ankiecie. Jest to kluczowa dla realizacji badania dana. Jej brak utrudnia Wykonawcy oszacowanie kosztów projektu i pozbawia Wykonawcę kontroli nad kluczowym elementem badania.

Realizacja:

Zgodnie z treścią zamówienia za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający oczekuje kontroli ankieterów w trakcie realizacji badania. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający nie określił wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Zdefiniowano jedynie minimalne liczebności pewnych kategorii respondentów. Brak precyzyjnych wytycznych w tym zakresie pozwala Wykonawcy redukować koszty badania poprzez obniżanie wartości wskaźnika realizacji. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Należy przy tym pamiętać, że zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zmawiający poprawnie określił liczbę prób kontaktu z respondentem. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego. Pozwoli to uprzedzić respondentów i w ten sposób może się przyczynić do podwyższenia poziomu realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. W zamówieniu określono, że jednostki obserwacji mają zostać dobrane w sposób losowy. Schemat doboru próby został zdefiniowany prawidłowo i spełnia warunki metody reprezentacyjnej. Dodatkowo w zamówieniu zdefiniowano typ doboru próby określając sposób warstwowania oraz alokację jednostek obserwacji

Operat:

Zamawiający zdefiniował dwa różne operaty losowania. Pierwszym z nich jest rejestr PESEL, który umożliwia dobór osób wg wieku, płci i miejsca zamieszkania. Wykorzystanie go do losowania osób w wieku 19 – 30 lat jest w pełni poprawne. W przypadku badania nauczycieli akademickich wybrano jako operat rejestr POL-on. Decyzja ta wydaje się być trafna, przy czym wymagana przez Zamawiającego kontrola rozkładu województwa zamieszkania w próbie może się okazać niewykonalna ponieważ wykorzystywany rejestr nie zawiera tego rodzaju danych.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 02.06.2014

Ile ofert wpłynęło: 2

Ile ofert odrzucono: 0

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: PBS Sp. z o. o., ul. Junaków 2, 81-812 Sopot, kraj/woj. pomorskie; Millward Brawn S.A, ul. Branickiego 17, 02-972 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Szacunkowa wartość zamówienia: ??? zł

Cena oferty wygrywającej: 4402170.04 zł

Oferta z najniższą ceną: 4201099.7 zł

Oferta z najwyższą ceną: 4402170.04 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: http://bip.ibe.edu.pl/index.php/zamowienia-publiczne/675-spoleczne-i-ekonomiczne-uwarunkowania-wyborow-osob-w-wieku-19-30-lat-dotyczacych-studiowania

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha