Szczecin: przeprowadzenie ogólnopolskich badań ankietowych wśród 1068 mikroprzedsiębiorstw typu spin off oraz wśród 1068 pozostałych mikroprzedsiębiorstw

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Uniwersytet Szczeciński , al. Jana Pawła II 22A, 70-453 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 444 1151, faks 91 444 1065.

Data zamieszczenia: 2014-04-01

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.12.00-9

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=109888&rok=2014-04-01

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.zp.univ.szczecin.pl/?q=node/739

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram badania. Niepoprawnie określono zakres badania oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Jako badaną populację określono mikroprzedsiębiorstwa, ale nie sprecyzowano kto z danego przedsiębiorstwa ma wypełnić ankietę. Nie każda osoba w firmie musi się okazać kompetentna do udzielenia odpowiedzi na zadane w badaniu pytania. Nie określono też tematyki, której będzie dotyczyło badanie. W niektórych przypadkach może mieć to znaczenie przy wycenie badania i określeniu, kto w firmach może mieć wiedzę na dany temat.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego. Wymagany jest jego pilotażu\ i konsultacja Zamawiający-Wykonawcą. Ogranicza to znacząco ryzyko popełnienia błędu pomiaru. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu określono, że badanie ma być zrealizowane techniką CAWI. Metodologia tego typu badań nie jest jeszcze dobrze opisana, wiadomo natomiast, że jest narażona na wiele poważnych błędów. Dobrze jednak, że Zamawiający jasno określił oczekiwaną technikę zbierania danych.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zapis mówiący, że „przy spodziewanej niskiej zwrotności należy zapewnić odpowiednią liczebność próby” w żaden sposób nie ogranicza błędu wynikającego z niepełnej realizacji. Może to powodować poważny błąd w tym badaniu, gdyż chęć uczestnictwa w badaniu może być istotnie skorelowana z sytuacją danego mikroprzedsiębiorstwa. Nie określono również rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem (przypomnień mailowych). Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Jest to niekorzystne dla firma stosujących wysokie standardy badań. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty oraz liczebność próby. Pod tym względem Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej jakości. Niepokojąca jest jednak informacja o 3% błędzie statystycznym, o którym mówienie przy badaniu internetowym wydaje się nieuzasadnione.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 30.04.2014

Ile ofert wpłynęło: 3

Ile ofert odrzucono: 2

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Pracownia Marketingowa proMarket Marzena Frankowska, Ul. Dolomitów 15, 71-784 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.

Szacunkowa wartość zamówienia: 103000 zł

Cena oferty wygrywającej: 101994 zł

Oferta z najniższą ceną: 101994 zł

Oferta z najwyższą ceną: 101994 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=170664&rok=2014-05-21

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha