Szczecin: Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja działań podejmowanych na rzecz systemu kształcenia i szkolnictwa zawodowego w województwie zachodniopomorskim

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie , ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 091 4256100, faks 091 4256103.

Data zamieszczenia: 2014-02-25

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 4

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 30

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=37409&rok=2014-02-25

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/usuga-przeprowadzenia-badania-ewaluacyjnego-pn-ewaluacja-dziaa-podejmowany/

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono populację, zakres oraz harmonogram badania.

Kwestionariusz:

Przygotowaniem kwestionariusza zajmuje się Wykonawca. W zamówieniu podano wytyczne odnośnie sposobu tworzenia ankiety definiując cele szczegółowe i katalog pytań badawczych. Ustalono również, że „ewaluacja ma dostarczyć wiarygodnych odpowiedzi na postawione […] pytania ewaluacyjne”. Wydaje się jednak, że bez zdefiniowania przynajmniej ogólnych wytycznych odnośnie sposobu budowania ankiety Zamawiający, mimo prowadzenia konsultacji, nie będzie mógł w pełni kontrolować procesu powstawania kwestionariusza. Nie podano oczekiwanego czasu trwania i liczby pytań zadawanych w trakcie wywiadu. Są to kluczowe dla Wykonawcy dane, na podstawie których tworzy on metodologię i wyznacza koszty badania. Nie przewidziano przeprowadzenia pilotażu ankiety, co oznacza, że przed rozpoczęciem realizacji projektu nie zostanie sprawdzona spójność logiczna wykorzystywanych narzędzi.

Realizacja:

Zgodnie z treścią zamówienia za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wymagana jest również kontrola pracy ankieterów. Wykonawca nie został natomiast zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Jeżeli realizacja badania zostanie powierzona osobom bez odpowiedniego doświadczenia, wtedy istnieje ryzyko, że zebrane dane będą miały niższą jakość od oczekiwanej. Dlatego w podobnych przypadkach zaleca się przeprowadzenie odpowiednich szkoleń lub przygotowanie dokładnej instrukcji dla ankieterów.

Poziom realizacji próby:

Zamawiający nie określił wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak wytycznych w tym zakresie pozwala Wykonawcy redukować koszty badania poprzez obniżanie wartości ww. wskaźnika. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Należy przy tym pamiętać, że zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby.  Zmawiający poprawnie określił liczbę prób kontaktu z respondentem.  Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do osób ani instytucji z którymi mają zostać przeprowadzone wywiady. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca.  W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie metody doboru jednostek obserwacji. Brak kontroli w tym zakresie może doprowadzić do uzyskania niereprezentatywnych wyników lub konieczności przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie wnioskowania o całej populacji. W zamówieniu nie zdefiniowano typu doboru próby, sposobu warstwowania, alokacji oraz wiązkowania jednostek obserwacji. Bez odpowiednich wytycznych w tym zakresie Wykonawca będzie musiał przygotować próbę reprezentatywną na podstawie własnych założeń, a te mogą się okazać niezgodne z koncepcją projektu. W skrajnym przypadku może to doprowadzić do uzyskania poważnie obciążonych wyników. Gdyby próba miała zostać zrealizowana w formie kwotowej to Zamawiający powinien dodatkowo określić cech ze względu na które będą wybierane jednostki obserwacji. Tego typu wytyczne są jedynym gwarantem reprezentatywności wyników badania. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty, a to z kolei może niekorzystnie wpłynąć na poprawność metodologiczną badania.

Operat:

Zamawiający prawidłowo zdefiniował operat doboru próby. Wykonawca został zobligowany do wykorzystania Krajowego Systemu Informacji (KSI SIMIK 2007-13) oraz Podsystemu Monitorowania EFS (PEFS 2007). Należy przy tym wyraźnie zaznaczyć, że powyższe operaty nie obejmują bezpośrednio uczniów, a więc jednej z badanych zbiorowości.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 24.04.2014

Ile ofert wpłynęło:

Ile ofert odrzucono:

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Centrum Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Przedsiębiorstwo Społeczne Sp. z o. o., Aleja Piastów 1 u-6, 70-325 Szczecin.

Szacunkowa wartość zamówienia: – zł

Cena oferty wygrywającej: – zł

Oferta z najniższą ceną: – zł

Oferta z najwyższą ceną: – zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED:

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

 

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha