Szczecin: Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja programów rozwojowych szkół i placówek kształcenia zawodowego realizowanych w ramach projektu Najlepszy w zawodzie – drugie postępowanie

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Data zamieszczenia: 2014-10-22

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=352724&rok=2014-10-23

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/usuga-przeprowadzenia-badania-ewaluacyjnego-pn.-ewaluacja-programow-rozwojo/

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy badań CATI z uczestnikami ewaluowanego projektu.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga konsultacji kwestionariusza, nie wymaga jednakże przeprowadzenia jego pilotażu. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego.

 

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Zamawiający nie określił również wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest również zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zaproponowana przez Wykonawcę metoda doboru próby podlega ocenie Zamawiającego podczas rozpatrywania ofert. W zamówieniu poprawnie określono wymaganą precyzję uzyskanych wyników, podając maksymalną dopuszczalną wielkość błędu statystycznego przy wymaganym poziomie ufności. Zamawiający oczekuje również podania przez Wykonawcę liczebności próby, która zapewni wymaganą precyzję wyników. Wykonawca został także zobowiązany do przedstawienia sposobu obliczenia wielkości próby badawczej.

Operat:

Zamawiający określił, że do kontrukcji próby badawczej mają służyć dane uczestników ewaluowanego projektu dostępne w bazie PEFS 2007.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha