Szczecin: Usługa przeprowadzenia badania pn. Stan i perspektywy zatrudnieniowe zachodniopomorskich podmiotów gospodarki narodowej. Przygotowanie zawodowe w odniesieniu do cech psychospołecznych oraz edukacji zawodowej.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie , ul. Mickiewicza 41, 70-383 Szczecin, woj. zachodniopomorskie

Data zamieszczenia: 2014-08-11

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=172719&rok=2014-08-11

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/usuga-przeprowadzenia-badania-pn-stan-i-perspektywy-zatrudnieniowe-zachodn/

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający umieścił ocenę narzędzia badawczego w kryteriach oceny zamówienia, dzięki czemu jakość zaproponowanego przez Wykonawcę kwestionariusza będzie miała przełożenie na ostateczną ocenę oferty. Zamawiający nie wymaga jednakże przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił również ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania oraz liczba pytań zawartych w kwestionariuszu jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający wymaga od Wykonawcy sporządzenia szczegółowego opisu sposobu sprawowania nadzoru nad badaniem, a także uwzględnia jakość planowanej kontroli podczas oceny oferty. W zamówieniu poprawnie określono dopuszczalne techniki zbierania danych, a ostateczny wybór jednej z nich musi być poparty uzasadnieniem ze strony Wykonawcy. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. W zamówieniu nie zawarto jednak wymogu przeprowadzenia przez Wykonawcę szkoleń dla ankieterów. W przypadku braku odpowiedniego szkolenia, ankieterzy mogą nie być przygotowani do realizacji badania, co spowoduje pogorszenie jakości pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono również poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na warstwowej próbie losowej. Jakość zaproponowanego przez Wykonawcę sposobu doboru próby jest również jednym z kryteriów ocenianych przez Zamawiającego podczas wyboru oferty. Wyklucza to możliwość zastosowania sposobu doboru próby niezgodnego z wymaganiami Zamawiającego. Zamawiający nie określił jednak dokładności oczekiwanych wyników. Zamieszczenie w zamówieniu dopuszczalnej wielkości błędu statystycznego ułatwiłoby Wykonawcom określenie wymaganej liczebności próby, koniecznej do uzyskania odpowiedniej precyzji badania.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu opartego na bazie rejestru REGON.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha