Usługa przeprowadzenia badania ewaluacyjnego pn. Ewaluacja programów rozwojowych szkół i placówek kształcenia zawodowego realizowanych w ramach projektu „Najlepszy w zawodzie”.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Data zamieszczenia: 2014-29-09

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=321144&rok=2014-09-29

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://wup.pl/pl/urzad/zamowienia/zamowienia-publiczne/usuga-przeprowadzenia-badania-ewaluacyjnego-pn-ewaluacja-programow-rozwojo/

Oceniany element zamówienia:

Badanie ankietowe uczestników projektu (CATI).

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został dobrze zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają mogący wystąpić w badaniu błąd pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania przez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Warto dodać, że szczegóły dotyczące realizacji  badania są jednym z kryteriów wyboru oferty, dlatego Zamawiający powinien zwrócić uwagę na powyższe elementy przy wyborze Wykonawcy do projektu.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Nie określono typu doboru, ani jej warstwowania, jednak szczegóły dotyczące doboru próby są składową oceny zamówienia. W zamówieniu określono wielkość błędu statystycznego.

Operat:

Zamawiający określił, że próba do badania ma zostać wybrana z bazy PEFS.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha