Usługa przeprowadzenia badania polskich podmiotów w zakresie zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Data zamieszczenia: 2014-10-24

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.30.00.00-7, 73.21.00.00-4.

Liczba zamawianych sondaży: 99

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 30%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=352724&rok=2014-10-23

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia:http://www.uprp.pl/ogloszenie-o-przetargu-nieograniczonym-na-usluge-przeprowadzenia-badania-polskich-podmiotow-w-zakresie-zgloszen-wynalazkow-wzorow-uzytkowych-i-wzorow-przemyslowych-nr-postepowania-bg-ii211352014/Lead40,545,10842,1,bip,pl,text/

 

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia dotyczy części ilościowej planowanego badania.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono harmonogram badania oraz populację, na którą można uogólnić jego wyniki. Cel badania również został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego. Zakres badania ma zostać wyznaczony przez Wykonawcę na podstawie informacji o celu badania. Zaproponowany zakres badania będzie podlegał ocenie przy wyborze ofert.

Kwestionariusz:

Narzędzia badawcze mają być przygotowane przez Wykonawcę. Zamawiający wymaga, aby opis narzędzi badawczych znalazł się w ofercie. Proponowana metodologia badania należy do kryteriów oceny zamówienia. Dzięki temu Zamawiający będzie miał wpływ na jakość badania i jego zgodność z oczekiwaniami. Opis tej części kryteriów oceny zamówienia nie zawiera jednak ważnych informacji dotyczących tego, jakie elementy badania powinny się według Zamawiającego w ofercie znaleźć i które z nich są wysoko punktowane. Może to powodować, że przygotowane przez oferentów propozycje narzędzi badawczych nie będą zawierać takich elementów, jakich oczekiwałby Zamawiający. Zamawiający powinien określić, czy przyznaje punkty za przeprowadzenie pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił też jakiej długości badania oczekuje – określenie orientacyjnego czasu trwania kwestionariusza lub liczby zawartych w nim pytań umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Zamawiający nie umieścił informacji o wymaganej kontroli realizacji przeprowadzanego badania. Jest to poważny problem, gdyż nieuczciwi ankieterzy mogą doprowadzić do poważnego obniżenia jakości zebranych danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W Opisie Przedmiotu Zamówienia nie określono również, jaka technika zbierania danych jest przez Zamawiającego preferowana. Brak tej informacji sprawia, że sposób oceny tej części oferty przez Zamawiającego nie jest do końca jasny. Wśród kryteriów oceny zamówienia powinien się również znaleźć wymóg przeprowadzenia przez Wykonawcę szkolenia dla ankieterów. Jest to szczególnie wskazane w przypadku przeprowadzania niestandardowych badań, do realizacji których ankieterzy mogą nie być w pełni przygotowani.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Niski poziom realizacji próby (response-rate) może przyczynić się do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację. Dlatego Zamawiający powinien określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć progi poziomu realizacji próby, za które przyzna odpowiednią ilość punktów. Zamawiający nie określił również jak oceniany jest sposób dotarcia do respondentów. Zamawiający powinien umieścić w kryteriach oceny zamówienia wymóg podejmowania wielokrotnych prób kontaktu z respondentem w przypadku jego nieobecności. Powinien również rozważyć przyznanie dodatkowych punktów oferentom, którzy zamierzają wysłać do respondentów list zapowiedni.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający umieścił w Opisie Przedmiotu Zamówienia informację o cechach, ze względu na które powinny zostać wyznaczone warstwy, a także bierze pod uwagę wielkość próby podczas oceny oferty. Zamawiający nie określił jednak jakiej precyzji pomiaru oczekuje. Podanie orientacyjnej wielkości próby, bądź też oczekiwanej wielkości maksymalnego błędu statystycznego pomogłoby wykonawcom w przedstawieniu ofert konkurencyjnych, a także zgodnych z oczekiwaniami Zamawiającego.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z wykazu polskich podmiotów, które w okresie ostatnich 10 lat dokonały zgłoszeń wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha