Usługa przeprowadzenia standaryzacji przez ankieterów w Projekcie VII Budowa banków zadań.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu

Data zamieszczenia: 2014-02-21

Miejsce publikacji: TED

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79311200

Liczba zamawianych sondaży: 3

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:64862-2014:TEXT:PL:HTML&src=0

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.oke.poznan.pl/cms,229,ogloszenie_o_przetargu_wspolfinansowanym_przez_efs_usluga_standaryzacji_2013_2014.htm

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający nie określił wymagań odnośnie metody doboru próby. Może to spowodować uzyskanie niereprezentatywnych wyników lub konieczność przyjęcia poza statystycznych założeń przy próbie uogólnienia wyników badania na całą populację. Jest niekorzystne dla firma stosujących wysokie standardy badań. W zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie określił ze względu na jakie cechy mają zostać nałożone, tylko od dobrej woli Wykonawcy zależy poprawność metodologiczna badania. Niestety, im niższą jakość badania zaproponuje Wykonawca, tym niższe będą jego koszty. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Inne uwagi:

W zamówieniu nie określono kryteriów gwarantujących spójność badania.

Informacje o postępowaniu przetargowym:

Data rozstrzygnięcia przetargu: 10.04.2014

Ile ofert wpłynęło:

Ile ofert odrzucono:

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: REALIZACJA Sp. z o.o.

Szacunkowa wartość zamówienia: – zł

Cena oferty wygrywającej: 816720 zł

Oferta z najniższą ceną: 816720 zł

Oferta z najwyższą ceną: – zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:188918-2014:TEXT:PL:HTML

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego: –

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha