Usługa wykonania dwóch badań socjologicznych w obszarze polityki społecznej

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Data zamieszczenia: 2014-08-20

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60/80%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=179177&rok=2014-08-20

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: bip.sejmik.kielce.pl

Oceniany element zamówienia:

Część ilościowa badania „Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim” oraz część ilościowa badania „Migracje zarobkowe w województwie  świętokrzyskim” .

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres obu badań, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić ich wyniki. Cel badań został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania w obu przypadkach ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający nie przedstawił wymagań metodologicznych odnośnie kwestionariuszy, ani nie wymaga ich konsultacji. Może to powodować, że nie będą one zgodne z oczekiwaniami Zamawiającego. Mogą również zawierać poważne błędy metodologiczne istotnie wpływające na rozmiar błędu pomiaru. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariuszy. Brak pilotażu kwestionariuszy może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariuszy, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji żadnej z prób. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono także poziomu realizacji prób w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie losowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. W pierwszej części zamówieniu określono sposób warstwowania próby, nie określono jednak jej alokacji, ani wiązkowania. Alokacja próby ma wpływ na dokładność wyników w poszczególnych częściach populacji. Brak określenia może powodować, że uzyskane wyniki nie będą tak wartościowe dla Zamawiającego, jak mogłyby być. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą  liczebność próby w obu badaniach oraz oczekiwaną wielkość błędu statystycznego dla badania „Migracje zarobkowe w województwie  świętokrzyskim”.

Operat:

Zamawiający określił, że próba do badania  „Migracje zarobkowe w województwie  świętokrzyskim” ma zostać dobrana do badania z operatu “Baza telefoniczna klientów Oddziału Koordynacji Systemów Zabezpieczenia” (1600 rekordów). Nie określił natomiast operatu dla badania „Sytuacja społeczno-ekonomiczna rodzin z dziećmi w województwie świętokrzyskim”. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Niewłaściwie wybrany lub skonstruowany operat doboru próby może być obciążony błędem pokrycia niekorzystnie wpływającym na rzetelność uzyskanych wyników.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha