Warszawa: Badanie społeczne Dostępność lekcji religii mniejszościowych oraz lekcji etyki w ramach systemu edukacji szkolnej

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich , al. Solidarności 77, 00-090 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-07-31

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5

Liczba zamawianych sondaży: 2

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=183735&rok=2014-08-27

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.brpo.gov.pl/index.php?md=10576

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza karta oceny zamówienia dotyczy:

  1. Ankiety CAWI/CATI  internetowej wśród przedstawicieli mniejszościowych Kościołów i związków wyznaniowych;
  2. Wywiady telefoniczne (CATI) z dyrektorami szkół.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populacje, na którą można uogólnić wyniki badania. Zamawiający poprawnie zdefiniował cel badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz zostanie przygotowany przez Wykonawcę.Zamawiający nie wymaga  przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający określił oczekiwaną liczbę pytań w kwestionariuszu. Pozwala to Wykonawcom na właściwą wycenę zamówienia.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. Nie jest przewidziana kontrola pracy ankieterów. Jest to poważny problem, gdyż w badaniach sondażowych występuje problem nieuczciwych ankieterów, którzy mogą swoimi działaniami doprowadzić do poważnego obniżenia jakości danych. Kontrola ich pracy mogłaby wyeliminować ten problem lub przynajmniej w znacznym stopniu go ograniczyć. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca nie został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Ankieterzy mogą być nieprzygotowani do realizacji badania, co może negatywnie wpłynąć na błąd pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak tego rodzaju wytycznej w zamówieniu pozwala Wykonawcy obniżać koszty badania poprzez obniżanie poziomu realizacji próby. Takie postępowanie może się przyczynić do poważnego skrzywienia wyników sondażu. Jednocześnie zobowiązanie Wykonawcy do osiągnięcia wysokiego poziomu realizacji może znacząco podnieść koszty całego projektu lub wręcz uniemożliwić jego realizację.  Dlatego Zamawiający powinien dokładnie określić jaki stosunek jakości badania do jego kosztów jest dla niego satysfakcjonujący i na tej podstawie wyznaczyć minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. W zamówieniu nie określono poziomu realizacji próby w poszczególnych segmentach badanej zbiorowości. Brak wytycznych w tym zakresie może prowadzić do zniekształcenia wyników badania. Zamawiający nie określił wymaganej liczby prób kontaktu z respondentem. Może to prowadzić do uzyskania wyników o niższej jakości niż oczekiwana przez Zamawiającego. 99Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki może poprawić poziom realizacji próby i dlatego jest pożądanym elementem zamówienia. Nie jest jednak  konieczny  i w związku z tym często się z niego rezygnuje w celu obniżenia kosztów badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający niepoprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby. Nieprecyzyjne, choć można się domyślić: Wśród najliczniejszych grup wyznaniowych w skali kraju ankiety powinny zostać zrealizowane na poziomie lokalnym w próbie wylosowanej np. wg kategorii odnoszących się do tradycji religijnychW zamówieniu nie określono cech ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. W przypadku tego rodzaju prób, kwoty są jedynym gwarantem ich reprezentatywności. Jeśli zamawiający nie zdefiniował cech respondentów ze względu na które mają zostać utworzone kwoty to Wykonawca może starać się je dobrać w taki sposób, aby przede wszystkim minimalizować swoje koszty. Może się to niekorzystnie odbić na poprawności metodologicznej badania. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z operatu 1) Wg spisu związków wyznaniowych i Kościołów mniejszościowych na stronach Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji; 2) Zamawiający dostarczy pełną bazę adresową szkół z nauczaniem etyki.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha