Warszawa: Ewaluacja wewnętrzna projektu Badania uwarunkowań zróżnicowania wyników egzaminów zewnętrznych – etap IV Ewaluacji projektów systemowych Działania 3.2 POKL związanych z rozwojem metodologii szacowania wskaźnika EWD

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego:  Instytut Badań Edukacyjnych , ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2014-07-22

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.50.00-5.

Liczba zamawianych sondaży: 4

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 100%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=245486&rok=2014-07-22

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://www.ibe.edu.pl/bip/index.php/zamowienia-publiczne/749-ewaluacja-wewnetrzna-projektu-badania-uwarunkowan-zroznicowania-wynikow-egzaminow-zewnetrznych-etap-iv-ewaluacji-projektow-systemowych-dzialania-32-pokl-zwiazanych-z-rozwojem-metodologii-szacowania-wskaznika-ewd

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Cel badania został poprawnie zdefiniowany przez Zamawiającego.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Zamawiającego.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Eliminuje to występujący w większości badań sondażowych problem nieuczciwych ankieterów, mogący prowadzić do niskiej jakości badań. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość badania będzie zgodna w tym zakresie z wymogami zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy jakości całego pomiaru.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu poprawnie określono wymagania odnośnie poziomu realizacji próby. Gwarantuje to Zamawiającemu otrzymanie pod tym względem badania o oczekiwanym stosunku jakości do ceny. W badaniu poprawnie określono rozkład poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach próby. Zamawiający poprawnie określił wymaganą liczbę prób kontaktu z respondentem. Dzięki temu, Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej pod tym względem jakości. Wykonawca badania jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Takie działanie pozytywnie wpływa na odsetek realizacji próby.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – część badania ma być wykonana na próbie losowej, a część na próbie celowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. Opisano też dokładnie typ doboru próby. W zamówieniu określono sposób warstwowania próby losowej oraz jej alokację, nie określono jednak sposobu jej wiązkowania. Brak informacji o wiązkowaniu próby może być wykorzystany przez nieuczciwe firmy do przeprowadzenia badania o niskich kosztach, dzięki ograniczeniu jego jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający określił, że próba ma zostać dobrana do badania z bazy szkół, którą przekaże Zamawiający, zawierającej dane kontaktowe do szkół zgromadzone podczas badań OBUT (nazwa szkoły, adres szkoły, nr telefonu do szkoły, adres mailowy do szkoły) oraz z danych adresowych  pochodzących z Systemu Informacji Oświatowej (SIO).

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha