Warszawa: Przeprowadzenie badania konsumentów usług turystycznych, mającego na celu ocenę poziomu satysfakcji turystów krajowych i zagranicznych z usług turystycznych, z których korzystali podczas podróży i pobytu w Polsce w 2014 roku.

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Polska Organizacja Turystyczna

Data zamieszczenia: 2014-04-30

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.00.00-0.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 40%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=147510&rok=2014-04-30

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: www.pot.gov.pl

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania, harmonogram oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania ma być przygotowany przez Wykonawcę. Zamawiający przedstawił poprawne wymagania metodologiczne odnośnie kwestionariusza oraz wymaga jego konsultacji. Takie zapisy ograniczają mogący wystąpić w badaniu błąd pomiaru oraz gwarantują zgodność kwestionariusza z oczekiwaniami Zamawiającego. Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy przeprowadzenia pilotażu kwestionariusza. Brak pilotażu kwestionariusza może prowadzić do poważnego błędu pomiaru, gdyż respondenci mogą nie rozumieć pytań zgodnie z intencją badacza. Zamawiający nie określił ani oczekiwanego czasu trwania kwestionariusza, ani oczekiwanej liczby zawartych w nim pytań. Czas trwania/liczba pytań kwestionariusza jest istotnym elementem przy wycenie badań. Przynajmniej jedna z tych informacji umożliwiłaby Wykonawcom wycenę badań o takim samym czasie trwania.

Realizacja:

Zgodnie z Zamówieniem, za realizację badania odpowiedzialny jest Zleceniodawca.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Brak takiej informacji może powodować poważne skrzywienie wyników sondażu w związku z niskim poziomem realizacji. Jest to niekorzystne dla Wykonawców o wyższych standardach realizacji. Należy jednak pamiętać, że wysoki poziom realizacji próby może być bardzo kosztowny lub wręcz niemożliwy do zrealizowania. Zamawiający powinien jednak zastanowić się nad oczekiwanym stosunkiem jakości badania do jego kosztów i na tej podstawie określić minimalny dopuszczalny poziom realizacji próby. Nie określono rozkładu poziomu realizacji próby w jej poszczególnych częściach. Brak określenia tego wymagania może prowadzić do poważnego skrzywienia wyników badania. Wykonawca badania nie jest zobowiązany do przesłania listu zapowiedniego do respondentów. Wymóg taki prowadziłby do podwyższenia poziomu realizacji próby. Jego brak nie jest jednak błędem, jeśli Zamawiający chciał w ten sposób ograniczyć koszt badania.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Zamawiający. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie kwotowej. Poprawnie określona metoda doboru próby gwarantuje Zamawiającemu, że Wykonawcy będą wyceniali badanie o takiej samej pod tym względem jakości. W zamówieniu poprawnie określono cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty. Pod tym względem Zamawiający otrzyma badanie o oczekiwanej jakości. W zamówieniu określono wymaganą liczebność próby.

Operat:

Zamawiający nie określił z jakiego operatu ma zostać dobrana próba do badania. Nie określono również wymagań jakie musi spełniać operat, by mógł zostać wykorzystany w badaniu. Może to powodować poważny błąd pokrycia, niekorzystny dla uzyskania poprawnych wyników.

Data rozstrzygnięcia przetargu: 16.06.2014

Ile ofert wpłynęło: 5

Ile ofert odrzucono: 0

Kto wygrał przetarg – nazwa wykonawcy: Bluehill Sp. z o.o., ul. Nabielska 6/5, , 00-743 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie, Quality Watch Sp. z o.o., ul. Nabielska 6/5, 00-743 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie, BSM Głowacki, Skopińska, Starzyński s.j., ul. Jaracza 3/27, 00-378 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

Szacunkowa wartość zamówienia: 130000,00 zł

Cena oferty wygrywającej: 127428 zł

Oferta z najniższą ceną: 127428 zł

Oferta z najwyższą ceną: 159162 zł

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej na stronie BZP/TED: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=205766&rok=2014-06-18

Link do zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiającego:

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha