Warszawa: Przeprowadzenie badania metodą PAPI z przedsiębiorcami sektora kreatywnego działającymi w województwie mazowieckim oraz wypełnienie kwestionariuszy wywiadu i wypełnienie dzienniczków ankietera w ramach projektu Wzmocnienie potencjału

Informacje ogólne o zamówieniu:

Nazwa Zamawiającego: Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie , ul. Solec 22, 00-410 Warszawa, woj. mazowieckie

Data zamieszczenia: 2015-01-30

Miejsce publikacji: BZP

Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79.31.10.00-7.

Liczba zamawianych sondaży: 1

Waga ceny w kryteriach oceny oferty: 60%

Link do ogłoszenia o zamówieniu: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=13443&rok=2015-01-30

Link do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: http://bip.mbpr.pl/s,przeprowadzenie-badania-metoda-papi-z-przedsiebiorcami-sektora-kreatywnego,611.html

Oceniany element zamówienia:

Niniejsza Karta Oceny Zamówienia Oceniany dotyczy zamówienia na realizację 100 wywiadów kwestionariuszowych.

Cel  badania:

W zamówieniu poprawnie określono zakres badania oraz populację, na którą można uogólnić wyniki badania. Wątpliwości budzi harmonogram realizacji projektu. Wykonawca ma od momentu podpisania umowy zaledwie 14 dni kalendarzowych na dostarczenie wypełnionych ankiet. Wprawdzie nie została on zobowiązany do przygotowania raportu podsumowującego badanie, ale i tak czas przeznaczony na realizację badania wydaje się zbyt krótki. Wykonawca musi bowiem  przeprowadzić konsultacje kwesionariusza oraz szkolenie dla ankieterów. Dodatkowo ankiety są przygotowywane na papierze, co oznacza, że najpierw trzeba je wydrukować, a potem fizycznie dostarczyć do siedziby Zamawiającego. Ostatecznie więc realizacja badania w terenie będzie musiała trwać krócej niż wspomniane 14 dni. Należy przy tym zaznaczyć, że badana zbiorowość przedsiębiorstw sektora kreatywnego stanowi tylko niewielki ułamek wszystkich podmiotów gospodarczych operujących na terenie Warszawy. W związku z tym znalezienie odpowiednich firm, a następnie osób które będą miały czas na wypełnienie kwestionariusza może być trudne. Na podstawie powyższego należy uznać, że termin realizacji badania jest zagrożony.

Kwestionariusz:

Kwestionariusz badania został przygotowany przez Zamawiającego i udostępniony oferentom do wglądu jako jeden z załączników do SIWZ. Dodatkowo przed rozpoczęciem realizacji badania, w ramach konsulatacji, możliwe będzie wprowadzenie poprawek w ankiecie. Dzięki temu Wykonawca może się lepiej przygotować do realizacji zamówienia. W ten sposób ograniczono również ryzyko wystąpienia błędów metodologicznych w kwestionariuszu.

Realizacja:

Za realizację badania odpowiedzialny jest Wykonawca. W zamówieniu przewidziano kontrolę pracy ankieterów. Ograniczy to, występujący w większości badań sondażowych, problem nieuczciwych ankieterów, prowadzący do obniżenia jakości danych. W zamówieniu poprawnie określono technikę zbierania danych. Dzięki temu jakość pomiaru będzie zgodna w tym zakresie z wymogami Zamawiającego. Wykonawca został zobowiązany do przeprowadzenia szkolenia dla ankieterów. Dzięki temu będą oni lepiej przygotowani do realizacji badania, a to z kolei może się przyczynić  do poprawy wydajności ich pracy.

Poziom realizacji próby:

W zamówieniu nie określono wymagań odnośnie poziomu realizacji próby. Jest to zrozumiałe ponieważ jednostki obserwacji mają być dobierane w sposób celowy. Mimo to, wskazane byłoby zobowiązanie Wykonawcy do podania ogólnej liczby podmiotów, z którymi podjął on próbę kontaktu, niezależnie od tego czy zakończyła się ona sukcesem, czy porażką. Pozwoliłoby to ocenić wydajność pracy Wykonawcy.

Dobór próby:

Za dobór próby odpowiada Wykonawca. Zamawiający poprawnie określił wymagania odnośnie metody doboru próby – oczekuje badania na próbie kwotowej. Gwarantuje to Zamawiającemu, że otrzyma dane zgodne z zakresem badania.W zamówieniu poprawnie określono liczebność próby oraz cechy ze względu na które mają zostać wyznaczone kwoty.

Operat:

W zamówieniu nie określono operatu doboru próby. Wspomniano jedynie o bazie REGON zawierającej opis badanej zbiorowości. Zdefiniowanie operatu nie jest jednak konieczne ponieważ jednostki obserwacji mają być dobierane w sposób celowy.

Karty
119
Aktualności
6
© 2013 Na straży sondaży
Projekt i wykonanie mciastek


captcha